Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 14. oktober 2016

I statsråd 14. oktober 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven mfl. samt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) .

Lovtidend    14. oktober 2016    👤Dag T. Hoelseth

I lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) skal endringen i folketrygdloven § 19-11 første ledd andre punktum tre i kraft 1. februar 2017. Det ble også vedtatt ikrafttredelse av ikrafttredelsesdelens nr. 7, noe Lovtidend-redaksjonen anser som nokså overflødig. Les forarbeidene til endringsloven her

I lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) del I skal § 66 annet ledd bokstav a og b og § 108 annet ledd bokstav a tre i kraft 21. oktober 2016. Les forarbeidene til endringsloven  her

Det ble også vedtatt at Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark fra 1. januar 2017 skal organiseres som én høyskole under navnet Høgskolen i Innlandet. Se Kunnskapsdepartementets pressemelding her

Blant statsrådsvedtak som ikke er relevante for Norsk Lovtidend, men som likevel er verdt å nevne, er at høyesterettsdommer Inger-Else «Ingse» Stabel er innvilget avskjed i nåde etter søknad, med virkning fra og med 1. januar 2017.  Cecilie Østensen Berglund, som ble utnevnt i statsråd 10. juni 2016, overtar embetet fra samme tidspunkt.  Stabel, som fyller 70 år den 14. desember 2016, ble utnevnt til høyesterettsdommer 5. februar 2001 og tiltrådte embetet 1. mai samme år. 

Den fullstendige oversikten over vedtak gjort i statsråd 14. oktober 20016 finner man her.