Statsråd 15. april 2011

I statsråd 15. april 2011 ble det sanksjonert fire lover, endringer i barnevernloven (krav til politiattest), revisorloven mv. (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper), ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) og klimakvoteloven. Les statsrådslisten her.
 

Lovtidend    15. april 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 15. april 2011 ble det sanksjonert fire lover, endringer i barnevernloven (krav til politiattest), revisorloven mv. (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper), ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) og klimakvoteloven. Les statsrådslisten her.
 

·        Lov nr. 9 om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) innarbeider politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester i barnevernloven. Barneomsorgsattest er politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige, attesten er mer omfattende enn politiattestene som kreves i dag. Endringene i barnevernloven §§ 2-3, 2-3b og 9-2 trer i kraft straks, endringene i barnevernloven § 6-10 trer i kraft 1. september 2011. Les forarbeidene til loven her.

  • Lov nr. 10 om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) fritar aksjeselskaper som oppfyller følgende kumulative krav fra revisjonsplikt: 1) årlige driftsinntekter mindre enn fem millioner kroner, 2) balansesum mindre enn 20 millioner kroner, og 3) gjennomsnittlig antall ansatte som ikke overstiger ti årsverk. I tillegg må generalforsamlingen fatte vedtak om å benytte revisjonsfritaket med flertall som ved vedtektsendring. Endringene trer i kraft 1. mai 2011. Les forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 11 om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) gjennomfører EUs direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste og offentlig elektronisk kommunikasjonsnett med endring av direktiv 2002/58/EF (datalagringsdirektivet) i norsk rett. Det prinsipielt nye med gjennomføringen av datalagringsdirektivet er at tilbyderne pålegges en plikt til å lagre, at flere data enn i dag skal lagres, at lagringstiden vil bli lengre og at lagring skal foregå for et annet formål enn tilbyders eget, nemlig kriminalitetsbekjempelse. Les forarbeidene til loven her.

·        Lov nr. 12 om endringer i klimakvoteloven gjennomfører Eus direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i kvotesystemet (luftfartskvotedirektivet), som medfører at EUs kvotesystem fra og med 1. januar 2012 utvides til også å omfatte CO2-utslipp fra flyvninger til og fra EU-lufthavner. Formålet er å begrense luftfartssektorens utslipp av klimagasser og etablere et felleseuropeisk kvotesystem. Les forarbeidene til loven her.