Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 15. april 2016

I statråd 15. april 2016 ble lov om endringer i konkurranseloven sanksjonert. Endringene innebærer opprettelse av ny Konkurranseklagenemnd og harmonisering med EU/EØS-regelverket.

Lovtidend    15. april 2016    👤Knut Davidsen

Lov 15. april 2016 nr. 2 om endringer i konkurranseloven (Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.) innebærer blant annet opprettelse av Konkurranseklagenemnda. Formålet med opprettelsen er å få til en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven samt å styrke Konkurransetilsynets selvstendighet. Den nye klagenemnda skal overprøve vedtak fra Konkurransetilsynet. Samtidig oppheves Kongens adgang til å overprøve konkurransemyndighetenes vedtak på politisk grunnlag. Inngrepsvilkåret og velferdsstandarden harmoniseres med EU/EØS-regelverket og øvrige deler av konkurranseloven. Det blir også innført en forliksordning for kartellsaker etter mønster fra EU/EØS, for å gi Konkurransetilsynet et mer fleksibelt håndhevingsverktøy i bekjempelsen av karteller. I tillegg gjøres det tekniske endringer for å harmonisere begrepsbruk, tydeliggjøre reglene og oppdatere markedsandelsterskler i samsvar med endringer i EU. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.