Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 15. august 2014

I statsråd 15. august 2014 ble det sanksjonert fem lover, ny naturskadeerstatningslov, ny loslov og endringer i utlendingsloven, patentloven og EØS-høringsloven. I tillegg ble det blant annet fastsatt forskrift om restriktive tiltak overfor Russland.

Lovtidend    15. august 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 15. august 2014 nr. 57 om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) gjeld krava til barneomsorgsattest for tilsette og andre som har oppgåver knytt til mindreårige i mottak. Endringa inneber at § 97 i lova vert tilpassa § 39 i lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterlova), som vert satt i kraft 1. juli 2014. Lovendringa vert sett i kraft 1. september 2014. Les forarbeida her.

Lov 15. august 2014 nr. 58 om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) innebærer at Norge tiltrer overenskomsten og åpner blant annet for at nasjonale patentsøknader og internasjonale patentsøknader som skal videreføres i Norge kan leveres og behandles på engelsk, og at patent på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk. Les forarbeidene her .

Lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) erstatter delvis lov 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven), med unntak for denne lovens kapittel 3, som videreføres i den gamle loven med ny tittel, lov om sikring mot naturskader. Den nye loven går bort fra lensmannsskjønn for fastsetting av skadetakst, Statens landbruksforvaltning overtar denne oppgaven. Loven legger videre opp til at kretsen av de erstatningsberettigede utvides fra kun å omfatte eier til også å gjelde tomtefestere og andre rettighetshavere som kan godtgjøre å ha den økonomiske interessen i og rådigheten over skadeobjektet. Dette gjelder uavhengig av om skadeobjektet befinner seg på privat eller offentlig grunn. Loven endrer også naturskadeforsikringsloven, rettsgebyrloven og ekspropriasjonsloven. Les forarbeidene her .

Lov 15. august 2014 nr. 60 om endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) gjev forskriftsheimel til å gjennomføre europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering. Forordninga medverkar til å utvikle det europeiske standardiseringssystemet. Mellom anna inneheld ho reglar om standardar for tenester, betre medverknad frå små og mellomstore bedrifter og andre samfunnsaktørar i standardiseringsarbeidet og reglar som skal effektivisere samarbeidet mellom Europakommisjonen og dei europeiske standardiseringsorganisasjonane. Lovendringane vert sett i kraft 18. august 2014. Les forarbeida her .

Lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen skal forenkle og modernisere regelverket, og er harmonisert med ordlyden i lov 17. april 2009 nr. 17 om havner og farvann (havne- og farvannsloven). Begrunnelsen for dette er at øvrige tiltak knyttet til forebyggende sjøsikkerhet er regulert i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Videre løftes prinsipielle spørsmål fra forskriftsnivå til lovnivå, som for eksempel farledsbevisordningen. Loven avløser lov 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten. Loven trer i kraft 1. januar 2015. Les forarbeidene her .

Forskrift 15. august 2014 nr.1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet er fastsatt fordi situasjonen i Ukraina er blitt ytterligere forverret de seneste ukene. Forskriften skal bringe de norske tiltakene på linje med EUs tiltak.   Forskriften innebærer blant annet utvidelse av l isten over personer og enheter som underlegges frys av finansielle midler og reiserestriksjoner, importforbud for varer fra Krim og Sevastopol, forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell fra og til Russland, forbud mot handel mv. med russiske verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, begrensninger i eksporten av visse varekategorier til russisk petroleumssektor. Ved eksport kreves forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet.