Statsråd 15. desember 2006

I statsråd 15. desember 2006 ble det sanksjonert 24 lover, hvorav 17 endringslover til skatte- og avgiftslovgivningen og syv andre endringslover, i arbeidsmiljøloven, i lov om personell i Forsvaret, i aksjelovgivningen, i burettslagslova, i kommuneloven og i vegloven. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    18. desember 2006    👤Knut Davidsen

Liste over lovene som ble sanksjonert:

 • Lov nr. 69 om endringer i arbeidsmilj øloven og diskrimineringsloven (arbeidstid mv.) Loven trer i kraft 1. januar 2007.  Les forarbeidene her.

Endringer i skatte- og avgiftslovgivningen:

 • Lov nr. 70 om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

 • Lov nr. 71 om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.

 • Lov nr. 72 om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver.

 • Lov nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

 • Lov nr. 74 om endringer i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering.

 • Lov nr. 75 om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

 • Lov nr. 76 om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.

 • Lov nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.

 • Lov nr. 78 om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2  i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.

 • Lov nr. 79 om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

 • Lov nr. 80 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

 • Lov nr. 81 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt.

 • Lov nr. 82 om endring i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten.

 • Lov nr. 83 om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

 • Lov nr. 84 om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.

 • Lov nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.

 • Lov nr. 86 om endring i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond.
  Les forarbeidene her.

Lov nr. 87 om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilt stillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal). Les forarbeidene her.

Lov nr. 88 om endringer i aksjelovgivningen mv. Loven gjelder fra 1. januar 2007, med unntak av endringene i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 16-17 i del I og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 16-17 i del II. Endringene i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper §§ 4-15, 4-19 og 4-20 i del I trer likevel i kraft 1. januar 2009. Les forarbeidene her.

Lov nr. 89 om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova). Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

Lov nr. 90 om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (statleg tilsyn med kommunesektoren). Loven trer i kraft 1. mars 2007. Les forarbeidene her.

Lov nr. 91 om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid). Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

Lov nr. 92 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23. Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.