Statsråd 15. juni 2007

I statsråd 15. juni 2007 ble det sanksjonert 21 lover, ny lov om reindrift og 20 endringslover. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    15. juni 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 15. juni 2007 ble det sanksjonert 21 lover, ny lov om reindrift og 20 endringslover. Se statsrådslisten her.

 • Lov nr. 20 om endringar i utlendingsloven (DNA-testing og aldersundersøking mv.). Endringene i § 27 første ledd bokstav j trer i kraft straks. Nye §§ 37 f og 37 g trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 21 om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover. Loven trer i kraft straks, se lovens VII. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 22 om endringer i barnetrygdloven mv. Endringene i II – arbeidsmiljøloven -trer i kraft straks. Endringene i I – barnetrygdloven – trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 23 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Loven trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2006 for I, med virkning fra og med 1. juli 2006 for II, med virkning fra og med inntektsåret 2007 for III og med virkning fra og med inntektsåret 2008 for IV. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 24 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 25 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 26 om endring i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven). Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 27 om endring i lov 15. desember 2006 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 28 om endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 29 om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 30 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kredittforening som konsernspiss mv.). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 31 om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg). Loven trer i kraft 1. januar 2008. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 32 om endringer i helseregisterloven (nasjonal database for elektroniske resepter). Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 33 om endring i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (unntak fra helsepersonells taushetsplikt). Loven trer ikraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 34 om endring i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika. Loven trer i kraft straks. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 35 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass. Loven trer i kraft 15. juni 2007. Se forarbeider her.
 • Lov nr. 36 om endringer i forbrukerkjøpsloven mv. Loven trer i kraft straks, med unntak for kredittkjøpsloven § 6 første punktum som trer i kraft 1. juli 2007 og forbrukerkjøpsloven § 18 og ny § 18 a som trer i kraft 1. januar 2008. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 37 om endringer i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet og om samtykke til ratifikasjon av endringsprotokoller 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 og Brusselkonvensjonen 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område. Loven trer i kraft fra det tidspunkt endringsprotokoll 12. februar 2004 til Pariskonvensjonen 29. juli 1960 trer i kraft for Norge, med unntak av endringene i § 1 bokstav k, § 40 og § 41, som trer i kraft fra det tidspunktet endringsprotokoll 12. februar 2004 til Brusselkonvensjonen (tilleggskonvensjonen) 31. januar 1963 om erstatningsansvar på atomenergiens område trer i kraft for Norge. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 38 om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 39 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.
 • Lov nr. 40 om reindrift (reindriftsloven). Loven trer i kraft 1. juli 2007. Se forarbeidene her.