Statsråd 15. mars 2013

I statsråd 15. mars 2013 ble resten av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover, avsnitt III, satt i kraft 16. mars 2013. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    15. mars 2013    👤Knut Davidsen

I statsråd 15. mars 2013 ble resten av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover, avsnitt III, satt i kraft 16. mars 2013. Les statsrådslisten her.

Ikrafttredelsen gjelder utleggsforretninger som holdes av Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral og som bestemmelsene ikke allerede er satt i kraft for, dette gjelder endringene i § 7-19, § 7-20 første ledd og tredje til ellevte ledd, § 7-21, § 7-25 og ny § 7-29.

Justisdepartementet endret fra samme dag forskrift 19. februar 2008 nr. 158 om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret, se endringen her.