Statsråd 16. desember 2005

I statsråd 16. oktober 2005 ble det sanksjonert tre lover: endringer i lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND), i folketrygdloven mfl. og i folketrygdloven og permitteringslønnsloven. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. desember 2005    👤Knut Davidsen   

  • Lov 16. desember 2005 nr. 117 om endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) ble fremmet for Stortinget i forrige valgperiode, jf. Ot.prp.nr.110 (2004-2005), men ble ikke ferdigbehandlet. Endringen i loven gjelder nytt tredje ledd slik at ordlyden gir klarere uttrykk for den adgang NORFUND fra opprettelsen har vært ment å ha til å delta i ulike former for samarbeid med norske og utenlandske partnere for å nå fondets målsettinger slik disse er kommet til uttrykk i lovens forarbeider. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene til lovendringen her.
  • Lov 16. desember 2005 nr. 118 om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover opphever to vilkår for å bli regnet som aktiv arbeidssøker, gir utvidet rett til hvilende pensjon for uførepensjonister som prøver seg i arbeid, klargjøring av lovtekst og enkelte lovtekniske justeringer. I tillegg endringer i lovene om krigspensjonering av militærpersoner og sivilpersoner og i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. Les forarbeidene her.
  • Lov 16. desember 2005 nr. 119 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering endrer i folketrygdloven reglene for behovsprøvd barnetillegg til mottaker av tidsbegrenset uførestønad, ferietillegg i dagpengeordningen, utvidet rett til graderte pleiepenger, presisering av lovhjemmel for rett til attføringspenger når attføringssak avsluttes av helsemessige årsaker når personen skal vurderes for andre trygdeytelser og utvidelse av perioden for slike vedtak, endring av perioden med rett til dagpenger under permittering. Endringene i lønnspliktloven gjelder endring av arbeidsgivers lønnspliktperiode. Les forarbeidene her.