Statsråd 16. desember 2011

I statsråd 16. desember 2011 ble to endringslover til folketrygdloven, stortings- og regjeringspensjonsloven, stortingsgodtgjørelsesloven og endringslover til aksjeloven og sjøloven og ny næringsberedskapslov sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. desember 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 16. desember 2011 ble to endringslover til folketrygdloven, stortings- og regjeringspensjonsloven, stortingsgodtgjørelsesloven og endringslover til aksjeloven og sjøloven og ny næringsberedskapslov sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 58 om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2011) endrer i tillegg til folketrygdloven og en tilleggslov til folketrygdloven 12 lover. Endringene innebærer bl.a. endringer i reglene for overgangsstønad, økning av arbeidsgivers lønnspliktperiode, innføring av godkjenningsordning i renholdsbransjen og enkelte lovtekniske justeringer, presiseringer og opprettinger. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 59 om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) innebærer en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen av folketrygdens ytelser til uføre, og er et ledd i en fornyelse av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer. Folketrygdloven ny § 19-9a og endringsloven del II trer i kraft 1. februar 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) innebærer at stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer får en pensjonsordning som er basert på samme prinsipper som ny alderspensjon i folketrygden. Loven opphever lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder og lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 61 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) gir regler om ordinær godtgjørelse og godtgjørelse under permisjon mv., om stortingsrepresentantenes utgiftsgodtgjørelser ved reiser og fravær fra hjemmet, rett til feriepenger, samt etterlønnsordninger. Loven opphever lov 30. juni 1954 nr. 11. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 62 om endringar i offentleglova innfører høve til å gjere unntak frå innsyn for fødselsnummer og liknande identifikasjonsnummer og for lønnsoppgåver dersom innsyn i bruttoutbetalingane vert gjeve på annan måte. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 63 om endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.) innebærer at krav til aksjekapital settes ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner og  at den innskutte aksjekapitalen skal kunne brukes til å dekke utgiftene ved å stifte aksjeselskapet. Endringen er ment å stimulere til flere nyetableringer av virksomheter i aksjeselskaps form. Loven gjelder fra 1. januar 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 64 om endringar i sjøloven gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF om gransking av ulykker i sjøtransportsektoren. Loven trer i kraft 1. januar 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) opphever lov 14. desember 1956 nr 7 om forsynings- og beredskapstiltak (forsyningsloven) og skal basere seg på samarbeid med næringslivet, legge næringslivets ordinære organisering og infrastruktur til grunn og komme til anvendelse i et bredt spekter av uforutsette situasjoner. Loven gjelder både varer og tjeneste og omfatter både beredskapsforberedelser og gjennomføring av særskilte tiltak. Loven trer i kraft 1. januar 2012. Les forarbeidene her.