Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 16. desember 2016

I statsråd 16. desember 2016 ble ny forsvarsundersøkelseslov og endringer i mange lover innen blant annet finanssektoren, vegsektoren, jernbanesektoren og justissektoren sanksjonert.

Lovtidend    16. desember 2016    👤Knut Davidsen

Lov 16. desember 2016 nr. 90 om endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.) innebærer endringer på fire ulike områder i finansmarkedslovgivningen. For det første endringer i verdipapirfondloven for å gjennomføre framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer UCITS V- direktivet (direktiv 2014/91/EU) i norsk rett. Herunder endringer i reglene om depotmottakere for verdipapirfond, godtgjørelsesordninger for ledende  ansatte m. fl. i forvaltningsselskap for verdipapirfond og en ny bestemmelse om overtredelsesgebyr for overtredelser av verdipapirfondlovgivningen. For  det andre en ny rettsvernsregel i lov om finansiell sikkerhetsstillelse for sikkerhet i bankers utlånsporteføljer med underliggende sikkerheter, for  deres lån i Norges Bank. For det tredje endringer i verdipapirhandelloven § 9-21 om konsolidering av kapital- og soliditetskrav. For det fjerde nye  bestemmelser i verdipapirhandelloven § 10-16 b og i verdipapirfondloven § 1-5, som gir departementet hjemmel til å fastsette i forskrift at  verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler. Les forarbeidene her.  

Lov 16. desember 2016 nr. 91 om endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) innebærer endringer i de fire lovene. Endringene i verdipapirhandelloven gjelder gjennomføring av EMIR og shortsalgforordningen, endringene følger opp og supplerer lov om EØS-finanstilsyn. For å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig innebærer endringene enkelte strukturelle og materielle tilpasninger i nasjonal rett til forordningene som ble vedtatt gjennomført i norsk rett ved lov om EØS-finanstilsyn. Formålet med lovendringene er å gjøre det norske gjennomføringsregelverket mer oversiktlig og lettere tilgjengelig. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 92 om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) skal regulere arbeidet med ulykkesundersøkelser i Forsvaret. Loven legger til rette for et moderne og profesjonelt system for undersøkelser av ulykker og hendelser, med formål om å forbedre sikkerheten i Forsvaret. Loven er utformet etter modell av de sivile transportlovene. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 93 om endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen) justerer statens plikt til å dekke sakskostnader i saker for Utmarksdomstolen for Finnmark. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 94 om endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse) innebærer endringer i lovens § 12 om entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelsen av avtalen. Lovendringen innebærer en presisering av tidspunktet for når entreprenøren plikter å stille garanti, hovedregelen skal være at garanti skal stilles straks etter avtaleinngåelsen, men at i kontrakter hvor det er tatt visse forbehold, inntrer ikke plikten til å stille garanti før etter at forbeholdene er frafalt. Videre blir det gjort en mindre endring i arveloven. Les forarbeidene har.

Lov 16. desember 2016 nr. 95 om endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret) innebærer at størrelsen på rettsgebyret fastsettes i forskrift i stedet for lov. Rettsgebyrloven § 1 annet ledd annet punktum blir endret til en forskriftshjemmel, og departementet kan i forskrift om rettsgebyr regulerere størrelsen på rettsgebyret i tråd med Stortingets budsjettvedtak. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 96 om endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) innebærer endringer i domstolloven som innebærer at tid og sted for forkynnelse av straffedom kan fastsettes forut for hoved- eller ankeforhandling. Siktede forhåndsinnkalles av påtalemyndigheten. Straffeprosessloven blir endret slik at ankefristen skal løpe fra det varslede forkynnelsestidspunktet selv om siktede ikke møter. Lovendringene gjør at det kan oppnås rettskraftig dom selv om siktede verken møter til domstolens behandling av saken eller forkynnelse av dommen. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 97 om endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel) innebærer at taket for egenandelen ved fri sakførsel heves fra fem til åtte ganger den offentlige salærsats, i tillegg til at saker om felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør etter husstandsfellesskapsloven ikke lenger skal gi rett til fri sakførsel. Det kan unntaksvis innvilges fri sakførsel for denne sakstypen, men praksis for dette skal være restriktiv. Endringene gir rettshjelpsmottakere et større incitament til å løse saken utenfor rettsapparatet, i tillegg til at de totale rettshjelpsutgiftene begrenses. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 98 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.) innebærer en omorganisering fra tre nivå til to nivå i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektorat (KDI), fem kriminalomsorgsregioner og lokalt nivå med 59 enheter (fengsler, overgangsboliger, friomsorgskontorer og sentre for narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-sentre) blir endret til Kriminalomsorgsdirektoratet og 11 lokale enheter, samt 3 enheter med særskilt ansvar for forvaring, kvinner og utlendinger. For å gjennomføre omorganiseringen blir straffegjennomføringsloven, overføringsloven og straffeprosessloven endret. I tillegg blir overføringsloven endret som følge av tilpasning til annet regelverk og i tillegg blir straffeloven endret for å gjøre ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll landsdekkende og permanent. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 99 om endringar i veglova (Vegtilsynet) innebærer endringe som regulerer det statlige tilsynet knyttet til riksveginfrastrukturen for transport på offentlig veg. Vegtilsynet løsrives fra Statens vegvesen og etableres som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 100 om endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg) innebærer etablering av et selskap, Nye Veier AS, som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde noen lange veistrekninger, på en helhetlig og sammenhengende måte. Lovendringene gir selskapet begrenset kompetanse til å utøve myndighet etter veglova og plan- og bygningsloven. Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 101 om endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren) inneber lovendringar som er naudsynte ved gjennomføring av jernbanereforma. Dei lovene som vert endra er jernbanelova, pantelova, matrikkellova og tinglysingslova. Les forarbeida her.

Lov 16. desember 2016 nr. 102 om endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.) skal legge til rett for velfungerende markeder i jernbanesektoren. Endringene er del av gjennomføring av direktiv 2012/34/EU. Flere av lovendringene er blant forutsetningene for en vellykket jernbanereform, og omhandler bl.a. tilgang til serviceanlegg og markedsovervåkingsorganets myndighet. I tillegg inneholder endringsloven enkelte presiseringer og endringer i bestemmelsene om rus, styring av vedlikehold for rullende materiell og byggegrenser langs jernbanen.Les forarbeidene her.

Lov 16. desember 2016 nr. 103 om endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) innfører ny § 11a i yrkestransportloven til å fastsette forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport. Endringen vil åpne for at departementet i forskrift kan sette bestemte miljøkrav ved kjøp av kjøretøy for de transportører som har løyve etter yrkestransportloven og som skal oppfylle offentlig tjenesteplikt. Miljøkravet vil gjelde for kjøretøy som benyttes til levering av den offentlige tjenesten. I lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser blir § 16 annet ledd endret. Denne loven oppheves 1. januar 2017 av ny anskaffelseslov - lov 17. juni 2016 nr. 73. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.