Statsråd 16. juni 2006

I statsråd 16. juni 2006 ble det sanksjonert 18 lover; to lover om lønnsnemnd, ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14 endringslover og lov om oppheving om av lov om Statens Banksikringsfond.

Lovtidend    16. juni 2006    👤Knut Davidsen   

Lovene som ble sanksjonert:

 • Lov nr. 18 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/Fornyings- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2006.

  Loven er vedtatt for at Rikslønnsnemnda skal avgjøre arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 19 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i finansnæringen i forbindelse med tariffrevisjonen 2006.

  Loven er vedtatt for at Rikslønnsnemnda skal avgjøre arbeidstvisten i finansnæringen. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven). 

  Arbeids- og velferdsforvaltningen samler virksomhetene som var organisert gjennom Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i kommunene. Lovens formål er at flere skal være i arbeid eller aktiv virksomhet og færre ha trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse. Loven skal også gi en mer brukervennlig, samordnet og effektiv velferdsforvaltning. Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 21 om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten).
   
  Endringene gjelder utvidelse av fedrekvoten med en uke til seks uker med virkning for fødsler eller omsorgsovertakelser fra og med 1. juli 2006. Utvidelsen av fedrekvoten innebærer en forlengelse av den samlede stønadsperioden for fødsels- og adopsjonspenger. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 22 om endring i lov 19. juni 1964     nr. 14 om avgift på arv og visse gaver. Loven trer i kraft straks.
 • Lov nr. 23 om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Loven trer i kraft 1. juli 2006 for I  og 1. september 2006 for II.
 • Lov nr. 24 om endring i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering. Loven trer i kraft straks.
 • Lov nr. 25 om endringar i lov 6. juni 1975  nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. Loven trer i kraft straks med virkning fra og med skatteåret 2007.
 • Lov nr. 26 om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift. Loven trer i kraft 1. juli 2006.
 • Lov nr. 27 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.
 • Lov nr. 28 om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven). Loven trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juni 2006 for I og II og for inntektsåret 2007 for III.
 • Lov nr. 29 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Loven trer i kraft straks, se VI i loven.
 • Lov nr. 30 om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven). Loven trer i kraft straks.
 • Lov nr. 31 om endringar i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven). Loven trer i kraft straks.
 • Lov nr. 32 om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven). Loven trer i kraft straks.

  Les forabeidene til skatte- og avgiftslovsendringene her.
 • Lov nr. 33 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (tjenestetidsreduksjon og våpenfrihetsprinsippet).

  Endringene innebærer at sivil tjenesteplikt blir likestilt med militær tjenesteplikt, 12 måneder. Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 34 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

  Endringene innebærer at forliksråd ikke kan behandle saker der husleietvistutvalget  kan treffe avgjørelser. Dette fører til at søksmål i leieforhold til vanlig vil starte i husleietvistutvalget der et slikt tvisteløsingsorgan finnes. Loven trer i kraft 1. juli 2006. Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 35 om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond.

  Opphevelsen gjennomføres fordi fondet er avviklet og eiendelene er overført til staten. Aksjene i DnB NOR ASA blir nå forvaltet av Nærings- og handelsdepartementet.

Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.