Statsråd 16. mars 2012

I statsråd 16. mars 2012 ble lov om kommunale vass- og avløpsanlegg sanksjonert. I tillegg ble lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover satt delvis i kraft. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. mars 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 16. mars 2012 ble lov om kommunale vass- og avløpsanlegg sanksjonert. I tillegg ble lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover satt delvis i kraft. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg skal sikre at vann- og avløpsinfrastrukturen forblir heleid av det offentlige. Loven gir unntak fra kravet om offentlig eie for de vann- og avløpsvirksomheter som i dag er organisert som ikke-kommersielle private andelslag eid av abonnentene, slik at dagens eierorganisering for disse kan videreføres. Eksisterende vann- og avløpsanlegg kan etter loven bare selges eller overdras til kommuner, og alle nye anlegg som etableres over en bestemt størrelse skal være i kommunalt eie. Lovens bestemmelser om offentlig eierskap til vann- og avløpsinfrastruktur blir slått sammen med bestemmelsene i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, som blir opphevet. Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene til loven her.

I lov 27. januar 2012 nr. 11 om endringer i energiloven og i enkelte andre lover ble lovens romertall II, III, IV, V og VI og de deler av romertall I som omhandler endringer i energiloven § 8-2 første ledd og § 10-1 tredje ledd satt i kraft straks. Les ikrafttredelsen her.