Statsråd 16. september 2011

I statsråd 16. september 2011 ble lov om endringer i friluftsloven og straffeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    16. september 2011    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 16. september 2011 ble lov om endringer i friluftsloven og straffeloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 41 om endringer i friluftsloven og straffeloven har sin bakgrunn i St.meld.nr.39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet (friluftsmeldingen) og har som formål å styrke allemannsretten.

Endringene i lov om friluftslivet innebærer blant annet at skogplantefelt (kulturbeite) omgjøres fra innmark til utmark og at allmennheten kan ferdes på veg og sti i innmark som leder til utmark. § 9 annet ledd, som omhandler forbud mot å telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte, får et nytt femte punktum der departementet gis myndighet til å gi forskrift om å tillate telting innenfor 150 meter-grensen i kystnære områder.

I § 13 utvides forbudet mot å vanskeliggjøre lovlig ferdsel ved stengsel m.m. til også å omfatte vanskeliggjøring av lovlig opphold, bading og høsting. I sammenheng med dette innføres det i § 40 tvangsmulkt dersom ikke stengsler og forbudsskilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold og høsting fjernes.

Straffeloven 1902 § 399 og § 400 og straffeloven 2005 § 412 nr. 50 om endring i friluftsloven (ny § 10a) oppheves idet paragrafene erstattes av friluftsloven § 5 om allmennhetens høstingsrett.

Loven trer i kraft 1. januar 2012. Les forarbeidene her.