Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 16. september 2016

I statsråd 16. september 2016 ble endringer i reindriftsloven sanksjonert og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven satt i kraft. I tillegg ble det fastsatt endringer i knockoutforskriften og i trafikkreglene.

Lovtidend    16. september 2016    👤Knut Davidsen

Lov 17. juni 2016 nr. 81 om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) innebærer inkorporering av Reingjerdekonvensjonen 2014 mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Konvensjonens formål er å regulere ansvarsfordelingen når det gjelder oppføring og vedlikehold av gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to landene, samt regulere oppfølgingen når rein likevel krysser grensen. Les forarbeidene her.

Ikrafttredelse av lov 19. juni 2015 nr. 62 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser), loven trer i kraft 1. oktober 2016. Loven endrer reglene om pasientreiser og skal forenkle ordningen for pasientene og legge til rette for enklere og mer effektiv saksgang under mottoet  "Én innbygger – én journal".

Forskrift 16. september 2016 nr. 1068 om endring i forskrift 31. august 2001 nr. 1013 om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout. Endringene innebærer blant annet at maksimal tillatt kamplengde økes fra 12 minutter til 36 minutter og øvre aldersgrense heves fra 34 år til 40 år. Endringene trer i følge vedtaket i kraft straks.

Forskrift 16. september 2016 nr. 1071 om endring av forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) gir regler om fartsgrenser for busser.

Les statsrådslisten her.