Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 17. april 2015

I statsråd 17. april 2015 ble endringslov til utlendingsloven og endringslov til vegtrafikkloven sanksjonert.  

Lovtidend    17. april 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 17. april 2015 nr. 18 om endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) innebærer et lavere krav til strafferamme for å kunne bortvise en utlending på det grunnlag at vedkommende har vært straffet for alvorlige forhold i utlandet, uavhengig av hvor langt tilbake i tid forholdet ligger. I § 17 første ledd bokstav h endres strafferammen fra «ti eller mer» til «fem år eller mer». Ifølge «Offisielt fra statsråd» trer endringen i kraft 1. mai 2015, men redaksjonen av Norsk Lovtidend har ikke mottatt noe dokumentasjon for ikrafttredelsen. Les forarbeidene her.  

Lov 17. april 2015 nr. 19 om endringer i vegtrafikkloven (tilbakeholdsrett i kjøretøy til sikring av sanksjoner, hjemmel for bruk av innretning til immobilisering av kjøretøy) utvider retten til å holde kjøretøy tilbake i medhold av vegtrafikkloven § 36 b, ved at vilkårene for bruk av tilbakeholdelse som sikringstiltak endres. Det skal ikke lenger være et krav at boten som søkes sikret er vedtatt eller fastsatt ved dom, og tilbakeholdelse skal også kunne benyttes uavhengig av hvilket land føreren av kjøretøyet er bosatt i. Lovendringene innebærer videre at det åpnes for bruk av tilbakehold for sikring også av gebyr for vegtrafikkovertredelser og omkostninger knyttet til dette, samt at Statens vegvesens regionvegkontorer og Tollvesenet, i tillegg til politiet, gis myndighet til å benytte tilbakehold. Formålet med endringene er å effektivisere inndrivingen av sanksjoner for brudd på vegtrafikklovgivningen, og dermed bedre etterlevelsen av regelverket. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og likebehandling av aktørene i transportnæringen, uavhengig av nasjonalitet. I tillegg får § 37 en hjemmel for å ta i bruk mekaniske eller elektroniske innretninger for å immobilisere kjøretøy som er holdt tilbake, tatt i forvaring eller nektet brukt i medhold av vegtrafikkloven §§ 36, 36a, 36b og 37. Lovendringene trer i kraft 1. mai 2015. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.