Statsråd 17. desember 2010

I statsråd 17. desember 2010 ble det sanksjonert en opphevelseslov og 14 endringslover. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    17. desember 2010    👤Knut Davidsen   

I statsråd 17. desember 2010 ble det sanksjonert en opphevelseslov og 14 endringslover. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 77 om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden). Lovendringene tre i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 78 om endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, høyesterettsdommere, sivilombudsmannen og riksrevisor (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden). Lovendringene trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 79 om endringer i pensjonslovgivningen (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden). Lovendringene trer i kraft 1 januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 80 om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 81 om endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 82 om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv. Opphevelsen og lovendringene trer i kraft 31. desember 2010. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 83 om endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 84 om endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring). Lovendringene, med unntak for § 12-17, trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 85 om endringer i forvaltningsloven og straffegjennomføringsloven (behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen, innsyn i benådningssaker m.m.). Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 86 om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven). Lovendringene trer i kraft 1. januar 2011. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 87 om endringar i politilova m.m. Loven romertall I, endringer i § 14b nytt fjerde ledd, og romertall II, III og IV trer i kraft 1. januar 2011.Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 88 om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet). Lovendringene trer i kraft fra 24. desember 2010. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 89 om endringer i fagskoleloven. Lovendringen trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 90 om endringer i studentskipnadsloven. Lovendringen trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 91 om endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.). Lovendringane i del I § 22a, § 34 fyrste og femte ledd og § 37 blir sett i verk straks. Les forarbeida her.