Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 17. desember 2013

I statsråd 17. desember 2013 ble det sanksjonert endringslov til utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) med ikrafttredelse og endringslov til pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.). 

Lovtidend    17. desember 2013    👤Knut Davidsen

Lov nr. 132 om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) endrer lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). Endringen gjennomfører i norsk rett Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 604/2013 av 26. juni 2013 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en søknad om internasjonal beskyttelse. Dette gjelder når søknaden fremlegges i en medlemsstat av en tredjelandsborger eller en statsløs person. Forordningen kalles Dublin III-forordningen, som ble vedtatt i EU 12. juni 2013. De viktigste endringene i Dublin III-forordningen, som viderefører og videreutvikler Dublin II-forordningen, gjelder fengsling/internering, behandling av begjæring om utsatt iverksetting og rutine for tidlig varsling av mangler i asylsystemet. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2014. Les forarbeidene her.

Lov nr. 133 om endringer i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) endrar fordelingsnøkkelen for overskotet frå pengespela Norsk Tipping AS tilbyr (tippenøkkelen) for å styrkje idretten og kulturformål utanfor statsbudsjettet. Les forabeida her.