Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 17. mars 2017

I statsråd 17. mars 2017 ble endringer i ekomloven og en endring i veglova sanksjonert.

Lovtidend    17. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 17. mars 2017 nr. 9 om endringer i ekomloven inneholder bestemmelser som gir departementet hjemmel til å innta i forskrift nettnøytralitetsregler som sikrer at Internett fortsetter å være åpent og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Lovendringen omhandler også blant annet videreutvikling av reglene om nasjonal gjesting, innføring av eCall (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr. I tillegg endres veglovas § 32 ved at definisjon av ledning moderniseres, telegraf- eller telefonleidning blir erstattet av leidning for elektronisk kommunikasjon. Det er vedtatt ikrafttredelse av loven, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt noe vedtak om dette. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.