Statsråd 17. oktober 2008

I statsråd 17. oktober 2008 ble lov nr. 79 om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Se nærmere om bakgrunnen for loven i Innst.nr.80 (2007-2008) og i mandatet til ekspertutvalget som skal gjennomgå stortingspensjonene. Se også Riksrevisjonens rapport til Stortinget om manglende kontrollrutiner for pensjonsutbetalinger til tidligere stortingsrepresentanter her.

Lovtidend    17. oktober 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 17. oktober 2008 ble lov nr. 79 om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner sanksjonert. Loven trer i kraft straks. Se nærmere om bakgrunnen for loven i Innst.nr.80 (2007-2008) og i mandatet til ekspertutvalget som skal gjennomgå stortingspensjonene. Se også Riksrevisjonens rapport til Stortinget om manglende kontrollrutiner for pensjonsutbetalinger til tidligere stortingsrepresentanter her.

Det ble også fastsatt ikrafttredelse 1. januar 2009 for lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). I tillegg ble det fastsatt forskrift til loven, som med unntak av § 6, trer i kraft samtidig med loven.

Loven gjelder for stat, fylkeskommune, kommune og for selvstendige rettssubjekt i saker der de gjør enkeltvedtak eller fastsetter forskrift. I tillegg gjennomfører den nye loven EUs direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra den offentlige sektoren, og legger til rette for viderebruk av informasjonen både til ikke-kommersielle og kommersielle virksomheter. Loven utvider retten til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet og tilrettelegger for mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen. I tillegg utvider loven virkeområdet slik at den gjelder selvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune har en eierdel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet, og for selvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet i rettssubjektet. Prinsippet om gratis innsynsrett er videreført.
Loven erstatter lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen, se lovens § 33.

Arbeidet med den nye offentlighetsloven startet med NOU 2003:30. På bakgrunn av NOU-en ble lovforslaget fremmet i Ot.prp.nr.102 (2004-2005), men ble ikke behandlet i den sesjonen. Regjeringen fremmet forslaget på nytt i den påfølgende valgperioden, se Ot.prp.nr.9 (2005-2006).

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) opphever fem forskrifter og endrer 16 forskrifter, se § 13 og § 14. Forskriften har samme virkeområde som loven, unntakene hjemlet i lovens § 2 annet ledd er listet opp i § 1. Forholdet til rettspleielovene er regulert i § 3, og reglene for betaling for innsyn i § 4. Tilgjengeliggjøring av journaler er regulert i § 6 (ikke i kraft), rettssubjekt som er unntatt står i annet ledd. Tilgjengeliggjøring av dokumenter er regulert i § 7, rettssubjekt som er unntatt står i annet ledd.