Statsråd 18. desember 2009

I statsråd 18. desember 2009 ble lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og åtte endringslover sanksjonert. Det ble og vedtatt endringer i departementsstrukturen med opprettelse av tre nye departementer og nedleggelse av tre departementer med virkning fra 1. januar 2010.

Lovtidend    18. desember 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 18. desember 2009 ble lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og åtte endringslover sanksjonert. Det ble og vedtatt endringer i departementsstrukturen med opprettelse av tre nye departementer og nedleggelse av tre departementer med virkning fra 1. januar 2010.

Liste over lover sanksjonert 18. desember 2009:

 • Lov nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen regulerer de obligatoriske sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Loven skal tydeliggjøre sammenhengen mellom de sosialpolitiske og arbeidsmarkedspolitiske virkemidler, og legge til rette for nye satsninger, og styrke brukernes rettssikkerhet og bidra til et bedre tjenestetilbud. Loven trer i kraft 1. januar 2010. Les forarbeidene ot.prp.nr.103 (2008-2009) og prop.13L (2009-2010).
   
 • Lov nr. 132 om endringer i utlendingsloven  inneholder noen lovtekniske justeringer og endringer, enkelte materielle endringer og presiseringer som berører både bestemmelser i det alminnelige regelverket og i særreglene for EØS-borgere. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 133 om endringer i folketrygdloven mv. (oppheving av reglene om inntektsprøving for 69-åringer mv.) innebærer blant annet at alderspensjon til pensjonister mellom 69 og 70 år ikke skal lenger inntektsprøves og at minsteytelsene til mottakere av arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad blir hevet. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 134 om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (tidsbegrenset unntak fra avkortingsregler) legger til rette for at kvalifisert og nødvendig personell, som alderspensjonister, ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) uten at personellet får avkorting eller bortfall av pensjon. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 135 om endringar i lov om Statens pensjonsfond endrer namnet Statoil­Hydro ASA til Statoil ASA. Vidare inneber endringa ei mindre justering av namna til dei to delane av Statens pensjonsfond, Statens pensjonsfond – Utland og Statens pensjonsfond – Noreg til «Statens pensjonsfond utland» og «Statens pensjonsfond Noreg» med offisielle forkortingar SPU og SPN. Les forarbeida her.
 • Lov nr. 136 om endring i akvakulturloven, loven blir endret slik at det kan tas vederlag også for utvidelse av gjeldende tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret for økt produksjonskapasitet. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 137 om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven m.m. (innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.) innfører en nasjonal automatisk frikortordning. Loven trer i kraft 1. januar 2010. Les forarbeidene her.
   
 •   Lov nr. 138 om endringer i legemiddelloven gjennomfører blant annet europaparlaments- og rådsdirektiver og en kommisjonsforordning. Se også lov nr. 137. Les forarbeidene her.
 • Lov nr. 139 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (unntak frå patentvernet for utprøvingar av legemiddel) inneber eit nytt unntak frå patentvernet. Patentvernet for eit legemiddel vil ikkje vere til hinder for at andre gjennomfører dei utprøvingar, forsøk og liknande av eit patentert legemiddel som er nødvendige for å oppnå marknadsføringsløyve. Endringa gjennomfører fleire direktiv. Loven trer i kraft straks. Les forarbeida her.