Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 18. desember 2015

I statsråd 18. desember 2015 ble det sanksjonert 31 lover, blant dem endringene i skatte- og avgiftslovgivningen med en opphevelseslov, og en ny lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg.

Lovtidend    18. desember 2015    👤Knut Davidsen   

Her er en liste over de sanksjonerte lovene:

 • Lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) innebærer økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister, endrer reglene om barnetillegg til uføre, endrer dagpengeregelverket og reglene om supplerende stønad. Det blir gjort en mindre justering i beregningsreglene for uførepensjon fra de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene, og  tillegg enkelte oppdateringer av henvisninger og andre opprettinger i folketrygdloven, de offentlige tjenestepensjonslovene, samordningsloven, arbeidsmiljøloven, og allmenngjøringsloven. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 104 om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold) gir nye regler i arbeidsmiljøloven om adgangen til å avtale konkurranseklausuler, kundeklausuler, og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold. Avtalelovens § 38 andre og tredje ledd, men første ledd videreføres. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 105 om endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon) er en revisjon av loven, og inneholder regler om Trygderettens virkeområde (trygderett og pensjonsrett) og om saksbehandlingen for og i Trygderetten. Loven er gjennomgått for å bedre systematikken, og det er innført en formålsparagraf. Trygderettens praksis med gjenopptak blir tatt inn i loven. I tillegg lovfestes avhengighetsprinsippet og tilfeldighetsprinsippet og ordningen med legmedlemmer avvikles. Det er svært sjelden at en lov blir revidert uten at den vedtas på nytt. Loven trer i kraft 1. april 2016. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 106 om endringer i sosialtjenester (økonomisk stønad til barnefamilier) innebærer at kommunene skal holde barns inntekt fra arbeid i fritid og skoleferier utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk stønad til familier. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 107 om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) reduserer minstegrensen for rett til medlemskap i de tre lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningen, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Gjeldende minstegrense er litt ulikt formulert i de tre ordningene, blant annet er den på 14 timer per uke i Statens pensjonskasse, mens lærerne har en grense på 35 prosent stilling.  Minstegrensen blir nå redusert til 20 prosent av full stilling. Videre lovfestes retten til medlemskap når summen av stillingsandeler under minstegrensen samlet sett overstiger minstegrensen. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 108 om endringer i introduksjonsloven (tiltak for økt gjennomføring av plikt til opplæring og kvalifisering) innebærer at det  legges til rette for økt gjennomføring av plikt til henholdsvis opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det innføres rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid, og at den enkelte må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og at kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Endringene i § 7, § 17 fjerde ledd og § 18 første ledd trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her.

Endringer i skatte- og avgiftslovgivningen for 2016:

Les forarbeidene til lov nr. 109 til og med lov nr. 120 her.

Resten av de sanksjonerte lovene:

 • Lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan forhelsetjenesten mv.) omhandler nødvendige endringer i helselovgivningen som følge av endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen, blant annet opprettelsen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og innlemmelsen av Statens strålevern som en etat i Helsedirektoratet. I tillegg blir flere tiltak for å effektivisere pasientskadeordningen vedtatt. Pasientskadenemnda settes som hovedregel med tre i stedet for fem medlemmer, og nemnda får større frihet til å organisere virksomheten sin. Den nedre grensen for hvilke erstatningskrav som skal behandles etter pasientskadeloven økes fra 5 000 til 10 000 kroner. Loven trer i kraft 1. januar 2016 med unntak av del II, III, IV, VI endringene i § 18 første ledd og VII. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 122 om endringer i alkoholloven (varighet på bevillinger mv.) innebære at kommunale salgs- og skjenkebevillinger ikke må løpe ut etter fire år, som i dag, men at kommunen etter et kommunevalg kan beslutte at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten krav om søknad om ny bevilling. En forutsetning for å fatte slikt unntak, er at kommunen har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken etter kommunevalget. Videre åpnes det for at det kan selges alkoholholdig drikk fra grossist til bevillingshaver med salgs- eller skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning. Loven trer i kraft fra 1. januar 2016. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 123 om endringer i strålevernloven (laserpekere) gir nødvendig hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 124 om endringer i skadeserstatningsloven mv. (standardisert inntektstaperstatning til barn) innebærer nye regler om standardisert inntektstaperstatning til barn. Ordningen med en form for standardisert erstatning til dekning av barns varige inntektstap videreføres, men det blir betydelige endringer i ordningens innhold og utforming. Det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte skal styrkes og etablere et mer nyansert og treffsikkert utmålingssystem enn det som følger av gjeldende regler. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 125 om endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) øker rettsgebyret til 1 025 kroner. Rettsgebyret har stått urørt siden 2006, og økningen tilsvarer utviklingen i konsumprisindeksen. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 126 om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) skal bidra til at internasjonale barnebortføringssaker i Norge løses raskere enn i dag, og sikrer at hensynet til barnet ivaretas i prosessen. Jurisdiksjonen i barnebortføringssaker legges til én domstol, det innføres kortere ankefrist, og det innføres en regel om hvordan høring av barn skal gjennomføres. Straffansvaret utvides slik at også bortføring fra barnevernet etter blant annet akuttvedtak blir gjort straffbart. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 127 om endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m) gjør tilpasninger til straffeloven 2005. En rekke lovbrudd får hevet eller senket strafferamme sammenlignet med straffeloven 1902. Endringene får blant annet betydning for grunnlaget for å kunne utvise og bortvise utlendinger som har begått straffbare forhold, samt enkelte andre utlendingrettslige forhold. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 128 om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (endring i tilskottsreglane ved avviklinga av buplikta for prestane i Den norske kyrkja) innebærer at bevilgninger til Den norske kirke som følge av avviklingen av prestenes tjenestebolig- og bopliktordning ikke skal inngå i tilskuddsgrunnlaget for andre tros- og livssynssamfunn. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 129 om endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift) innebærer at avgiften i stedet for å gå til Norsk kino- og filmfond inntektsføres på statsbudsjettet. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 130 om endringer i pengespilloven (andel av Norsk Tippings overskudd til helse- og rehabiliteringsformål) innebærer at en prosentandel av Norsk Tippings overskudd i framtiden skal tilfalle helse- og rehabiliteringsformål, formidlet via ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (ExtraStiftelsen). Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 131 om endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) innebærer at universitets- og høyskolene selv fremmer foslag til eksterne styremedlemmer og at departementet foretar oppnevningen. Les forarbeidene her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 132 om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid) gjev forskriftsheimel til å gjennomføre Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 (IMI-forordninga). Informasjonssystemet for den indre marknaden (IMI) er eit elektronisk verktøy som nyttast til utveksling av informasjon mellom styresmakter i EØS. Noreg har nytta systemet sida starten i 2008. IMI-forordninga etablerer eit horisontalt rettsgrunnlag for IMI og fastset felles reglar for ein mest mogleg effektiv bruk av systemet og gjev samstundes reglar om personvern. Forordninga leggjar vidare til rette for framtidig utvida bruk av IMI innanfor nye saksfelt og klargjer rollene til og forenklar kontakten mellom aktørane i IMI (Europakommisjonen, nasjonale og lokale styresmakter). Les forarbeida her.
 • Lov 18. desember 2015 nr. 133 om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg  regulerer overgangsspørsmål i tilknytning til overføring av private og offentlige rettsforhold fra Statens vegvesen til utbyggingsselskapet. Utbyggingselskapet ble formelt opprettet 4. mai 2015. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her.

Redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt alle resolusjonene fra statsrådet, slik at dagens kunngjøring mangler seks ikrafttredelser og to forskriftsendringer som ble fastsatt.

Les statsrådslisten her.