Statsråd 18. januar 2007

I statsråd 18. januar 2007 ble lov nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.) og lov nr. 2 om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) sanksjonert.

Lovtidend    18. januar 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 18. januar 2007 ble lov nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.) og lov nr. 2 om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) sanksjonert.

  • Lov nr. 1 om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven mv. (tiltak for å forhindre tvangsekteskap mv.) er vedtatt som et ledd i oppfølgingen av Ot.prp. nr. 103 (2002-2003) og tiltak 7 og 11 i Tiltaksprogrammet mot tvangsekteskap ("Fornyet innsats mot tvangsekteskap – våren 2002"). Loven trer i kraft 1. juni 2007. Les forarbeidene her .
  • Lov nr. 2 om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)  innebærer at alle som har fått innsyn i sin saksmappe får anledning til å inngi supplerende opplysninger, som skal legges inn i sakens dokumenter uten noen form for kontroll. Ved at påståtte uriktige opplysninger ikke blir stående uimotsagt vil det bli skapt et mer nyansert og helhetlig bilde av de opplysninger som befinner seg i sakens dokumenter. Loven erstatter lov 15. juni 2001 nr. 56.
    Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.