Statsråd 18. juni 2010

I statsråd 18. juni 2010 ble det bestemt at Stortingets vedtak 27. mai 2010 om endringer av Grunnloven § 30, § 61, § 100 og § 106 skulle kunngjøres. I tillegg ble fem lover sanksjonert. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    18. juni 2010    👤Knut Davidsen

I statsråd 18. juni 2010 ble det bestemt at Stortingets vedtak 27. mai 2010 om endringer av Grunnloven § 30, § 61, § 100 og § 106 skulle kunngjøres. I tillegg ble fem lover sanksjonert. Se statsrådslisten her.

 •   Lov nr. 23 om endringer i bidragsinnkrevingsloven og barnelova (tilpasninger i Haag-konvensjonen av 2007) tilpasser reglene i Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie til bidragsinnkrevingsloven og barneloven. Endringene innebærer blant annet at medlemsstatene skal ha en operativ sentralmyndighet som skal motta og sende søknader og bistå søkeren i prosessen fram mot innkreving av bidraget og en forpliktelse til å bistå andre medlemstater med opplysninger om partenes navn og adresse og deres økonomiske forhold, selv om det foreløpig ikke foreligger et krav om innkreving av bidrag. I tillegg vil private avtaler for innkreving i utlandet godkjennes. Les forarbeidene til endringsloven her.
   
 • Lov nr. 24 om endring i legemiddelloven gjev departementet heimel til å gjera vedtak om tvangsmulkt eller gebyr for brot på forpliktingar knytte til marknadsføringsløyve, når løyvet er gjeve gjennom ein sentral prosedyre og forslaget til sanksjon er utforma av Europakommisjonen. Forslaget gjennomfører forordning (EF) nr. 658/2007, se EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIII om legemiddel. Endringslova vert sett i kraft 1. juli 2010. Les forarbeida til endringslova her.
   
 • Lov nr. 25 om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) innebærer at tollmyndighetene gis rett til direkte søk i SIS på lik linje med politiet når de utfører grensekontroll og annen kontroll. Les forarbeidene til endringsloven her
   
 • Lov nr. 26 om endringer i barnehageloven innebærer blant annet at loven tilpasses endringen i formålsbestemmelsen i § 1 i loven vedtatt ved lov 19. desember 2008 nr. 119, som trer i kraft 1. august 2010. Endringsloven her trer i kraft samtidig. Les forarbeidene til endringsloven her.
   
 • Lov nr. 27 om endringer i lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet skal  synliggjøre norsk EITI-implementering og tydeliggjøre at statlige organer skal kunne overholde sin rapporteringsplikt i henhold til EITI-forskriften uten hinder av taushetsplikt pålagt i annen lovgivning. Loven trer kraft 1. juli 2010. Les forarbeidene til endringsloven her.