Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 18. mars 2016

I statsråd 18. mars 2016 ble det fastsatt ikrafttredelse av endring i lov om Statens pensjonskasse mv., endring i departertementsstrukturen, ny delegering etter inndelingslova, ny helsearkivforskrift, tre forskrifter om parkering og endring i postforkynningsforskriften.

Lovtidend    18. mars 2016    👤Knut Davidsen   

Ifølge resolusjon 18. mars 2016 nr. 267 settes lov 18. desember 2015 nr. 107 om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap) i kraft 1. april 2016. Endringene reduserer minstegrensen for rett til medlemskap i de tre lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningen, lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Resolusjon 18. mars 2016 nr. 269 om endringer i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementer innebærer at integreringsavdelingen overføres fra 1. april 2016 til Justis- og beredskapsdepartementet fra Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet og at departementsnavnet endres til Barne- og likestillingsdepartemenet, BLD.

Delegeringsvedtak 18. mars 2016 nr. 266 etter lov 15. juni 2001 nr. 79 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) delegerer myndighet etter lovens § 6 og § 7 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forskrift 18. mars 2016 nr.  260 om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)forskrift 18. mars 2016 nr. 261 om offentlig parkeringsgebyr og forskrift 18. mars 2016 nr. 264 om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er alle deler av nytt parkeringsregelverk som skal tre i kraft 1. januar 2017. Forskriftene vil bli fulgt opp av retningslinjer som skal gjøre det lettere å forstå de nye reglene. Blant de viktigste endringene er en regel om en fem minutters frist etter utløp av billetten for å ilegge kontrollavgift, det er tre faste satser for kontrollavgift og det opprettes en ny parkeringsklagenemnd slik at det blir lettere å klage.

Forskrift 18. mars 2016 nr.  263 om endring i forskrift 11. oktober 1985 nr. 1810 om postforkynning innebærer at parkeringsklagenemnda inkluderes i forskriftens § 2.

Forskrift 18. mars 2016 nr. 268 om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (helsearkivforskriften) er hjemlet i helseregisterloven, arkivloven og spesialisthelsetjenesteloven og formålet med forskriften er å motta og sikre pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten og gjøre helseopplysninger fra arkivet tilgjengelig for forskere og pårørende med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. 

Les statsrådslisten her.