Statsråd 18. november 2011

I statsråd 18. november 2011 ble lov nr. 42 om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF) sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    18. november 2011    👤Knut Davidsen

I statsråd 18. november 2011 ble lov nr. 42 om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF) sanksjonert. Les statsrådslisten her.


Lovendringene gjennomfører reglene i direktiv 2009/44/EF, inntatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 50/2010. Direktivendringene er hovedsakelig begrunnet i teknologiutvikling, økt internasjonal konkurranse og økte krav til pantesikkerhet. Lovendringene gjennomfører også EØS-regler som svarer til direktiv 2009/110/EF (nytt e-pengedirektiv), som ble inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 120/2010. Dette direktivet inneholder regler om adgangen til å utstede elektroniske penger, herunder en definisjon av begrepet ”elektroniske penger”, samt virksomhetsregler for e-pengeforetak. Lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak (e-pengeforetaksloven) blir opphevet, reglene og reglene flyttes til et midlertidig nytt kapittel 4c i finansieringsvirksomhetsloven. Les forarbeidene til lovendringene her.

 

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2012.