Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 18. november 2016

I statsråd 18. november 2016 ble lov om endringer i naturmangfoldloven sanksjonert.

Lovtidend    18. november 2016    👤Knut Davidsen

Lov 18. november 2016 nr. 83 om endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) innebærer at det gis adgang for administrative myndigheter til å foreta beslag, og adgang for administrative myndigheter til å foreta inndragning. I tillegg kan lovovertreder pålegges å dekke utgifter i forbindelse med inndragning. Bestemmelsene gjelder ved visse typer lovbrudd. Videre er det gjort flere klargjøringer og oppretting av inkurier i naturmangfoldloven og viltloven. Loven trer i kraft straks, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt noe vedtak om dette, slik at dette vedtaket vil bli kunngjort senere. Les forarbeidene her

I statsrådet ble det også fastsatt ikrafttredelse av lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap). Denne loven skal tre i kraft 1. januar 2017, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt noe vedtak om dette, slik at dette vedtaket vil også bli kunngjort senere. 

Les statsrådslisten her.