Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 18. september 2015

I statsråd 18. septenber 2015 ble endringer i alkoholloven og i ekteskapsloven sanksjonert. I tillegg ble endringslov til skatteloven satt i kraft.

Lovtidend    18. september 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 18. september 2015 nr. 92 om endringer i ekteskapsloven mv. (myndighet til å behandle ugyldige ekteskap) skal legge til rette for en bedre behandling av saker der inngåtte ekteskap ikke er gyldige etter norsk rett. Alle saker om etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap skal behandles av fylkesmannen. Loven trer i kraft 1. januar 2016. Les forarbeidene her

Lov 18. september 2015 nr. 93 om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) innfører en ny bestemmelse i alkoholloven § 1-8 som hjemler nye forskriftsbestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser. Endringen innebærer innføring av normerte regler for inndragning av bevilling og tydeliggjør kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på bevillingsvilkårene, dette skal sikre likebehandling av bevillingshavere. Les forarbeidene her.

Ikrafttredelsen av endringsloven til skatteloven gjelder del VI i lov 19. desember 2014 nr. 80 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Endringen i skatteloven § 18-3 tiende ledd trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.