Statsråd 19. april 2013

I statsråd 19. april 2013 ble lov nr. 14 om endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) og lov nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    19. april 2013    👤Knut Davidsen   

I statsråd 19. april 2013 ble lov nr. 14 om endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) og lov nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  •   Lov nr. 14 om endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) innebærer endringer i folketrygdloven med sikte på å legge forholdene til rette for en mer effektiv innsats mot misbruk av velferdsordninger. Endringene må ses på bakgrunn av at ytelser til enkeltpersoner over offentlige budsjetter utgjør betydelige beløp. Endringene innfører blant annet innskjerpet legitimasjonsplikt, utvider adgangen til å innhente opplysninger om andre enn stønadsmottakeren og regler om elektronisk masseinnhenting av opplysninger ved registersamkjøring. Les forarbeidene her. Loven trer i kraft straks.

 

  • Lov nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover innebærer blant annet en plikt for store foretak til å rapportere hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. Regnskapsloven blir endret slik at plikten til å utarbeide konsernregnskap faller bort for morselskap som bare har datterselskaper av uvesentlig betydning. Dette er det adgang til etter nye EØS-regler som svarer til EU-direktiv 2009/49/EF, som endrer EØS-reglene som svarer til EU-direktiv 78/660/EF. Loven retter også enkelte henvisningsfeil i verdipapirhandelloven og revisorloven. Les forarbeidene her.
     

 I tillegg ble det vedtatt endringer i forskrift om grasrotandel.