Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 19. desember 2014

I statsråd 19. desember ble det sanksjonert 22 lover. Antallet lover sanksjonert i 2014 ble dermed 94, noe som er færre enn normalt, i 2013 ble det sanksjonert 133 lover.

Lovtidend    19. desember 2014    👤Knut Davidsen   


Lov 19. desember 2014 nr. 73 om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) gjennomfører en tilpasning til den nye uføretrygden i folketrygdloven og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon. Lovens del VIII, X og XI trer i kraft straks, resten av loven 1. januar 2015. Les forarbeidene her.

Lov 19. desember 2014 nr. 74 om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover er en samlelov som endrer folketrygdloven og syv andre lover. Endringene gjelder blant annet oppheving eller endring av forskjellige tillegg og endring av stønadsperioder.  

Lov 19. desember 2014 nr. 75 om   endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane, lov 19. desember 2014 nr. 76 om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven), lov 19. desember 2014 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven), lov 19. desember 2014 nr. 78 om   endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard, lov 19. desember 2014 nr. 79 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), lov 19. desember 2014 nr. 80 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), lov 19. desember 2014 nr. 81 om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven), lov 19. desember 2014 nr. 82 om   endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven), lov 19. desember 2014 nr. 83 om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond, lov 19. desember 2014 nr. 84 om   endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), lov 19. desember 2014 nr. 85 om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven, lov 19. desember 2014 nr. 86 om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven), lov 19. desember 2014 nr. 87 om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven og lov 19. desember 2014 nr. 88 om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven er alle lover som er vedtatt som en del av Stortingets vedtak om skatter, avgifter og toll for 2015. Les forarbeidene her.  

Lov 19. desember 2014 nr. 89 om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskade og tilbakebetaling) innebærer endringer for dekning ved yrkesskade og yrkessykdommer. Videre gis Stortingets administrasjon hjemmel til å kreve tilbakebetalt godtgjørelse og andre økonomiske ytelser som er urettmessig utbetalt. Les forarbeidene her.
   

Lov 19. desember 2014 nr. 90 om endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering)   er vedtatt for å unngå at offentlige midler som primært skal finansiere lovpålagte og helt eller delvis vederlagsfrie tannhelsetjenester til visse grupper i befolkningen, benyttes til å subsidiere kommersiell virksomhet i form av tannhelsetjenester til andre pasienter mot vederlag. Les forarbeidene her.
  

Lov 19. desember 2014 nr. 91 om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) skal legge til rette for enklere, mer effektiv og fleksibel behandling av forslag til reguleringsplaner. Enkelte av lovendringene vil ha positive økonomiske konsekvenser for utbyggere, og vil forutsette mindre ressursbruk i forbindelse med planbehandlingen for kommunene.   Les forarbeidene her.

Lov 19. desember 2014 nr. 92 om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) vert overskrifta i § 39 a endra frå «innbyggerinitiativ» til «innbyggerforslag».   I tillegg får kommunestyret eller fylkestinget høve til å ta avgjerda om forslaget kan avvisast. Revisor må nå etter kommunelova § 78 nr. 7 fylgje reglane i forvaltningslova om teieplikt. Les forarbeida her.

Lov 19. desember 2014 nr. 93 om endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) endrer fordelingsnøkkelen for overskuddet til Norsk Tipping. Andelen til idrett øker ved å reduser andelen til kulturdelen, andelen til samfunnsnyttige og humanitære forblir uendret. Private pokerlag blir tillatt, reglene for antall deltakere, aldersgrense, og beløpsgrenser er fastsatt i forskrift om endringer i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. I tillegg er det fastsatt forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd. Les forarbeidene til loven her.

Lov 19. desember 2014 nr. 94 om endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) skal bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Det blir færre administrative byrder for næringslivet, og offentlig administrasjon blir styrket ved å øke samarbeidet mellom de europeiske sentrale registrene, handelsregistrene og foretaksregistrene. Europakommisjonen skal opprette, utvikle og drive en plattform (registersammenkoplingssystem) gjennom e-justice-portalen. De nasjonale foretaksregistrene skal kunne koble seg til plattformen og dele foretaksopplysninger elektronisk gjennom plattformen. Les forarbeidene her .