Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 19. juni 2015

I statsråd 19. juni 2015 ble lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, ny karantelov og ny kassesystemlov og 37 endringslover sanksjonert. Se liste over sanksjonerte lover lenger ned i artikkelen.

Lovtidend    19. juni 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 19. juni 2015 nr. 41 om endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) innfører et midlertidig gjenlevendetillegg til alderspensjonen beregnet etter nye regler i folketrygdloven kapittel 20. Lovendringene er en midlertidig tilpasning i  regelverket som sikrer at gjenlevende i de første årskullene som kan ta ut alderspensjon delvis beregnet etter nye regler, beholder de samme gjenlevendefordelene som følger av dagens regelverk i folketrygdloven kapittel 19. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 42 om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) innebærer en forenkling av  regelverket og skal gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelige for brukerne. Endringene skal være med på å stimulere stønadsmottakerne til å gå over i arbeid. Lovendringene gjelder adgangen til å utbetale stønad ved opphold i utlandet, vilkåret om å være enslig mor eller far, vilkåret om barnets alder, vilkåret om yrkesrettet aktivitet, stønad til barnetilsyn og innføring av sanksjonsregler. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 43 om endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) reduserer arbeidsgivarperioden ved permittering frå 20 til 10 dagar. Formålet er å gjere det enklare for verksemdene å halde på naudsynt kompetanse ved mellombels marknadssvikt, og dermed også å planleggje arbeidskraftbehovet betre, i ein situasjon med noko aukande arbeidsløyse. Les forarbeida her.

Lov 19. juni 2015 nr. 44 om endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) gir hjemmel til å opprette personregistre for behandling av personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring, oppfølging og evaluering av introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, norskopplæring for asylsøkere, bosetting av innvandrere og tilhørende tilskudd. Opplysningene til personregistrene kan innhentes både fra offentlige organer og fra organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 45 om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) endrer reglene for organiseringen av Norges Bank. Endringen innebærer at antallet visesentralbanksjefer utvides fra én til to, som begge vil inngå i hovedstyret. Det samlede antallet medlemmer i hovedstyret utvides fra syv til åtte for å beholde like mange eksterne medlemmer som i dag. Ordningen med personlige varamedlemmer i representantskapet utgår, og Stortinget skal i stedet oppnevne to faste varamedlemmer. Hovedstyret får i tillegg myndighet til å opprette datterselskaper som ledd i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 46 om endringar i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter
Lov 19. juni 2015 nr. 47 om endringar lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter
Lov 19. juni 2015 nr. 48 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Lov 19. juni 2015 nr. 49 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen (ligningsloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 50 om endringar i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 51 om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard
Lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 53 om endringar i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 54 om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 55 om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 56 om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
Lov 19. juni 2015 nr. 57 om endringar i lov 19. desember 2014 nr. 77
Lov 19. juni 2015 nr. 58 om krav til kassasystem (kassasystemlova)

er alle vedtatt i forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2105. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 59 om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) endrer bestemmelsen om autorisasjon i helsepersonelloven. Formålet med lovendringen er å gjøre bestemmelsene lettere tilgjengelig for brukerne. Vilkårene for autorisasjon tydeliggjøres og tas inn i en ny § 48 a. I tillegg presiseres departementets hjemler til å fastsette bestemmelser om tilleggskrav og krav om praktisk tjeneste, samt gjennomføringen av slike krav. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 60 om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) gir en klar lovhjemmel til å forskriftsregulere ny ordning for spesialistutdanning for leger. I tillegg er det noen andre endringer, helsepersonelloven § 46 om elektronisk pasientjournal oppheves og noen lovtekniske rettelser i helsepersonelloven § 12 og endring av helsetilsynsloven § 1, fylkesleger skal ikke lenger utnevnes av Kongen. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 61 om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) hever aldersgrensen. Ordningen med adgang til å søke om lisens videreføres for personer over 80 år. Lovendringene innebærer også en overgangsordning for personer som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres. I tillegg retter endringsloven opp inkurier i helseregisterloven og arkivloven. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 62 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) endrer reglene om pasientreiser, endringene skal forenkle ordningen for pasientene og legge til rette for enklere og mer effektiv saksgang. Det innføres en enkel standardsats pr. kilometer for reise til behandlingsstedet. Saksbehandling og fremming av krav skal gjøres elektronisk. Endringen gir også hjemme for tilbakekreving av for mye utbetalt reiseforskudd. Endringene følger opp Stortingets behandling av Meld.St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 63 om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) gir bortfester adgang til å kreve regulering av festeavgiften i forbindelse med forlengelse av feste til bolighus og fritidshus. Endringen har bakgrunn i Den europeiske menneskerettsdomstolens dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge og bygger på utredningen i NOU 2013: 11 Festekontrakter og folkerett. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 64 om endringer i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gir kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styringsform unntak fra innsyn for dokumenter som blir brukt i forberedende møter i kommuneråd eller fylkesråd, men dette gjelder ikke i møter der det treffes vedtak. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffelov 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) setter i § 1 i kraft den nye straffeloven fra 1. oktober 2015 ved å endre § 411 i straffeloven 2005. Ikraftsettingsloven § 2 inneholder opphevelse av åtte lover, § 3 endrer straffeloven 2005, § 4 endrer militær straffelov og § 5 endrer straffeprosessloven. I § 6 Endringer i andre lover endres 256 lover, ifølge § 7 kan Kongen gi overgangsregler og § 8 setter ikraftsettingsloven i kraft straks. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 66 om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) gir hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. Stortinget har samtidig samtykket i inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer. Avtalen er et midlertidig tiltak som vil gi økt fengselskapasitet raskt. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 67 om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. innebærer en adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. § 4 a blir endret slik at kommunene får myndighet til å fastsette slike snøscooterløyper. Paragrafen inneholder de viktigste vilkårene for fastsetting av slike løyper. I tillegg får departementet hjemmel til å gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling, og det er vedtatt en ny § 12 a om tilsyn og kontroll og ny § 12 b om overtredelsesgebyr. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 68 om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)  innebærer at forurensningsloven § 32 a, som gir kommunen plikt til å utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter samt lage oversikt over havner innenfor kommunen, blir omfattet av det statlige tilsynet etter forurensningsloven § 48 a. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 69 om endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) inneber nye reglar om innhenting og bruk av opplysningar til handsaming av søknader om bustøtte utan at det er nødvendig med samtykke frå søkjaren, i tillegg vert det nye reglar om etterfølgjande kontroll. Endringane er i vesentleg grad inspirerte av folketrygdlova kapittel 21, der det er gjeve reglar som regulerer retten til å hente inn og bruke opplysningar til sakshandsaming og til kontrollføremål i saker om ytingar etter folketrygdlova. Les forarbeida her.

Lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmann og tjenestemenn (karanteneloven)  har som formål å opprettholde den allmenne tilliten til politikken. Manglende åpenhet om tidligere oppdragsgivere samt politiske og næringsmessige interesser hos statsråder og statssekretærer kan, med rette eller ikke, så tvil om politikkens integritet. Loven innebærer også et ønske om å hindre en utvikling hvor politikken kommersialiseres. Det skal være nærhet i politikken og det skal ikke være økonomiske interesser som skal avgjøre hvem som får påvirke politiske beslutninger, samtidig er det viktig ikke å mistenkeliggjøre politikken eller politikere. Derfor må lovens formål være bygget på tillit til den enkeltes politiske skjønn, og den må være enkel å forholde seg til og enkel å praktisere. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 71 om endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.) inneber mellom anna at ansvar for produksjon og utsending av valkort blir overført frå kommunane til departementet. Vidare blir forskriftsheimelen om valkort utvida til å omfatte departementet si myndigheit til å gje nærare føresegner om valstyret sine pliktar i samband med produksjonen og utsendinga. Lovendringa inneber også at kretsendringar skal rapporterast til sentral matrikkeleining (Statens kartverk), og ei presisering av at den som gjer revisjon i vedkomande kommune eller fylkeskommune er utestengd frå val til fylkestinget eller kommunestyret. Les forarbeida her.

Lov 19. juni 2015 nr. 72 om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) skal for det fyste gje Nasjonalbiblioteket rett til automatisk innsamling av norsk materiale som er tilgjengeleg for alle på Internett. Den nye heimelen vil sikre at dette materialet blir teke vare på for ettertida som kjeldemateriale for forsking og dokumentasjon. I tillegg får Nasjonalbiblioteket rett til å krevje avlevering av det digitale grunnlagsmaterialet i tillegg til utgjevingsformatet (eit forlag må levere ei digital fil i tillegg til ei papirbok). Dette for å unngå at Nasjonalbiblioteket i etterkant må digitalisere det som allereie finst i digital form. Les forarbeida her.

Lov 19. juni 2015 nr. 73 om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) utvider adgangen til bruk av avtalelisens som er en forenklet måte å klarere bruk av åndsverk på. Der det er upraktisk eller umulig å inngå avtale med den enkelte rettighetshaver, fastsetter lovendringen at det kan inngås avtale med en organisasjon som er godkjent av Kulturdepartementet. Lovendringen innebærer også endringer i tvisteløsningsreglene for avtalelisens på undervisningsområdet og området for videresending av kringkastingssendinger. I tillegg gjelder lovendringene gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv (2012/28/EU). Direktivet løser problemene med å klarere bruk av verk i digitale bibliotek i tilfeller der man ikke finner opphavsmannen eller andre rettighetshavere til verket. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 74 om endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) gjer grunneigarar rett til å fastsetje skrivemåten av bruksnamn (namn på eige gardsbruk eller annan eigedom). Vilkåret er at grunneigaren kan dokumentere at skrivemåten han ønskjer er i offentleg bruk som bruksnamn. Skrivemåten skal brukast i offentleg teneste, men eigarfastsette skrivemåtar er ikkje retningsgivande for skrivemåten på andre namneobjekt som det offentlege tek i bruk. Les forarbeida her.

Lov 19. juni 2015 nr. 75 om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) gjeninnfører begrepet frittstående skoler (friskoler), som betegnelse på skoler som er i privat eie og som er godkjent etter loven. Dagens godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne godkjennes beholdes, og det tilføyes to nye godkjenningsgrunnlag – videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil (profilskole). Lovendringene skal tydeliggjøre friskolenes handlingsrom og muligheter til å være reelle alternativer til den offentlige skolen. Forbudet mot å ta utbytte videreføres og presiseres, og det innføres en karanteneordning. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 76 om endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) innfører krav om relevant kompetanse i undervisningsfag for alle lærere. Den særlige adgangen skoler med små ungdomstrinn har til å fravike kompetansekravene for undervisning oppheves. Videre klargjøres hvilke avgjørelser i skolesammenheng barneverntjenesten kan ta på vegne av barnet etter en omsorgsovertakelse, og hvilke avgjørelser barnets foreldre fremdeles skal kunne ta. I tillegg endres navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 77 om endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) vert regelverket om krav til dokumentasjon ved registrering i Einingsregisteret endra. Det skal ikkje lenger vere naudsynt å registrere opplysningar om sameigarar i tingsrettslege sameige. Endringa skal òg gjere registrering i Einingsregisteret enklare for tingsrettslege sameige. Endringslova inneheld òg endringar for å rette opp feil i einingsregisterlova, føretaksregisterlova og føretaksnamnelova. Les forarbeida her.

Lov 19. juni 2015 nr. 78 om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) skal gjøre det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fiskefartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fiskefartøy. Lovendringen avløser tidligere praksis som innebar tre søknadsprosseser og kjøp og tilbakesalg av fiskefartøy. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 79 om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) utvider overgangsordningen i den norsk-svenske elsertifikatordningen, justerer elsertifikatkvotene i tråd med Norges forpliktelse etter avtalen mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked og sluttdatoen for når anlegg må være idriftsatt for å kvalifisere for rett til elsertifikater forlenges. Les forarbeidene her.

Lov 19. juni 2015 nr. 80 om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) gir forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring, ikke bare som i dag regler som er innrettet mot å forebygge uhell, teknisk svikt, uaktsomhet osv. Lovendringen gir også en bestemmelse om utveksling av taushetsbelagte opplysninger mellom Statens jernbanetilsyn og berørte myndigheter, bl.a. politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, for å gjøre tilsynet med etterlevelsen av sikringsbestemmelsene mer effektivt. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.