Statsråd 19. mai 2006

I statsråd 19. mai 2006 ble lov nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) sanksjonert.

Lovtidend    19. mai 2006    👤Knut Davidsen

Loven skal gjelde for stat, fylkeskommune, kommune og for selvstendige rettssubjekt i saker der de gjør enkeltvedtak eller fastsetter forskrift. I tillegg skal den nye loven

  • gjennomføre EUs direktiv 2003/98/EF om viderebruk av informasjon fra den offentlige sektoren og samtidig legge til rette for viderebruk av informasjonen både til ikke-kommersielle og kommersielle virksomheter

  • utvide retten til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet

  • legge til rette for mulighetene som ligger i den teknologiske utviklingen og dermed oppfylle målsettingen om en mer moderne forvaltning

  • utvide virkeområdet for loven til selvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune har en eierdel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet og for selvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i det øverste organet i rettssubjektet

  • videreføre at innsynsretten er gratis.

Loven skal ved ikrafttredelse erstatte lov 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen. Dette er ikke med i den nye loven, men det vil ble fremmet en endring i § 33 som fastsetter dette.
Arbeidet med den nye offentlighetsloven startet med NOU 2003:30. På bakgrunn av NOUen ble lovforslaget fremmet i Ot.prp.nr.102 (2004-2005), men ble ikke behandlet i den sesjonen. Etter Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må Regjeringen fremme forslaget på nytt i den påfølgende valgperioden, noe som ble gjort i Ot.prp.nr.9 (2005-2006).