Statsråd 19. oktober 2012

I statsråd 19. oktober 2012 ble lov nr. 67 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 og lov nr. 68 om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    19. oktober 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 19. oktober 2012 ble lov nr. 67 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 og lov nr. 68 om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 67 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 bestemmer at Rikslønnsnemnda skal avgjøre tvisten mellom partene, og det blir forbudt å iverksette eller opprettholde arbeidsstans for å løse tvisten. Les forarbeidene her.
     
  • Lov nr. 68 om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven endrer folketrygdloven § 9-12, rett til pleiepenger for å pleie syke personer i sluttfasen av livet utvides til å omfatte også nærstående personer utenfor slektskap/familie. I § 11-6 og § 11-8 tydeliggjøres sammenhengen mellom regelverkene om arbeidsrettede tiltak og arbeidsavklaringspenger og i § 22-15 heves beløpsgrensen for å unnlate tilbakekreving av feilutbetalinger. I tillegg er det noen mindre materielle endringer og presiseringer. I arbeidsmiljøloven § 12-10 og § 17-5 blir begrepet ”