Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 19. september 2014

I statsråd 19. september 2014 ble de gjenstående bestemmelsene i lov 25. april 2014 nr. 13 om endringer i adopsjonsloven mv. satt i kraft og delegering av myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon m.m. ble kunngjort i Norsk Lovtidend.

Lovtidend    19. september 2014    👤Kaja Kelder   

Stortinget fattet 25. mars 2014 vedtak til lov om endringer i adopsjonsloven mv. Vedtaket ble sanksjonert i statsråd 25. april 2014. Endringsloven ble samtidig satt delvis i kraft, og det var da lovens del I § 2, lovens del II § 4-20a første ledd, lovens del III § 5a og lovens del IV som trådte i kraft. 20. juni 2014 trådte endringen i adopsjonslovens tittel i kraft straks og endringen i § 16e andre ledd ble satt i kraft fra og med 1. februar 2015.  

I statsråd 19. september 2014 ble del I, som omhandler adopsjonsloven § 5, § 5a, ny § 5b, § 13 andre ledd, § 15 og § 16e, med unntak av andre ledd som trer i kraft på ovennevnte tidspunkt, satt i kraft ved vedtak 19. september 2014 nr. 1202 fra og med 1. oktober 2014. Loven er da satt i kraft i sin helhet. Endringene som nå settes i kraft omhandler blant annet hvem som kan adoptere sammen (adopsjonsadgang for samboere), hvem som er å regne for samboere i lovens forstand, regler for adopsjon av ektefelles, registrert partners eller samboers barn og adoptert stebarns rettsstilling mv. Les forarbeidene her.  

I Norsk Lovtidend 19. september 2014 ble vedtak 11. september 2014 nr. 1192 om delegering av departementets myndighet til å utrede adopsjonssøkere til utenlandsadopsjon til Barne-, ungdoms- og familieetaten og overgangsregler kunngjort. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets myndighet etter lovens § 16e andre ledd første og andre punktum delegeres med dette til Bufetat fra 1. februar 2015, mens den før lå hos kommunen.