Statsråd 1. desember 2006

I statsråd 1. desember 2006 ble det sanksjonert 3 endringslover: lov nr. 64 om endringer i arbeidsmiljøloven, lov nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven og lov nr. 66 om endringer i lov om universiteter og høyskoler. Kongen fastsatte også flere forskrifter, deriblant endringer i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater.

Lovtidend    1. desember 2006    👤Dag T Hoelseth   

  • Lov 1. desember 2006 nr. 64 om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) gir nye regler om ytringsfrihet i arbeidslivet, herunder varsling (såkalt ”whistleblowing”). Endringene er en oppfølging av Stortingets forutsetninger da endringene i Grunnloven § 100 om ytringsfrihet ble vedtatt i 2004. Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.
  • Lov 1. desember 2006 nr. 65 om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (Saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) har som formål å legge til rette for en enhetlig og hensiktsmessig saksbehandling i fylkesnemndene i tråd med de grunnregler for god saksbehandling som gjelder for domstolene. Målet er at de nye reglene skal bidra til kostnadsbesparende og effektivitetsfremmende forenklinger. Lovens del I trer i kraft 1. januar 2007 og opphører å gjelde når del III-IX trer i kraft. Kongen har fastsatt at del III § 4-4 fjerde ledd, § 4-15 tredje ledd siste punktum, § 4-19 og § 4-21 annet ledd trer i kraft 1. januar 2007, mens ikrafttredelsen av øvrige deler vedtas senere. Les forarbeidene her.
  • Lov 1. desember 2006 nr. 66 om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler gir nye regler om bruk av åremål og midlertidige ansettelser. Loven trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

Kongen har også fastsatt en rekke sentrale forskrifter, deriblant endringer i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater. Endringene, som trer i kraft fra 1. januar 2007, medfører blant annet at de frivillige organisasjonene vil få en høyere andel av inntektene, og det blir forbud mot spill nattestid samt påbud om merking av automatene. Les øvrige kunngjøringer i Norsk Lovtidend avd. I her.

Kongen har også fastsatt to lokale forskrifter om utvidelse av Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv kommune i Troms og opprettelse av Øvre Dividal landskapsvernområde. Vernet skal sikre at landskapsverdier og leveområder til flere truede og sårbare arter blir bevart for fremtiden. Les mer om vedtakene her.