Statsråd 1. februar 2013

I statsråd 1. februar 2013 ble lov om endringar i partiloven sanksjonert.  Les statsrådslisten her.

Lovtidend    1. februar 2013    👤Dag T Hoelseth

I statsråd 1. februar 2013 ble lov om endringar i partiloven sanksjonert.  Les statsrådslisten her.

Lov nr. 6 om endringar i partiloven skal leggje til rette for meir openheit og kontroll med finansieringa av politiske parti for å følgje Europarådet v/GRECO sine rekommandasjonar til Noreg. Plikten til å sende inn årlege inntektsrekneskapar blir utvida til å gjelde fullstendige rekneskapar, og det blir innført ei særskilt plikt til å innrapportere gåver over ein terskelverdi mottekne under valkamp. Vidare blir det særskilte sjølvstende- og rotasjonskrav til den som reviderer rekneskapen til eit politisk parti og Partilovnemnda får rett til å kontrollere innmelde opplysningar. Det blir innført eit større spekter av sanksjonar for brot på føresegnene i partiloven. Først og fremst gjeld dette administrative sanksjonar, men omfattar òg ei føresegn om straff, i form av bøter eller inntil to års fengsel, for vesentlege eller gjentekne lovbrot. Les forarbeida her.

Endringene, med unntak av nye § 18a, § 18b, § 20a og § 20b, trer i kraft 1. mars 2013. Nye § 18a, § 18b, § 20a og § 20b trer i kraft 1. januar 2014.

Samtidig ble det fastsatt forskrift om overgangsbestemmelser i forbindelse med endringsloven.

I tillegg ble det vedtatt at lov 19. juni 2009 nr. 75 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saksbehandlingsregler for besøksforbud mv.) del I og nytt kapittel 16c i straffeprosessloven trer i kraft straks.