Statsråd 20. april 2012

I statsråd 20. april 2012 ble endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, utlendingsloven, personopplysningsloven, lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, svalbardmiljøloven og skipssikkerhetsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    20. april 2012    👤Knut Davidsen

I statsråd 20. april 2012 ble endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, utlendingsloven, personopplysningsloven, lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, svalbardmiljøloven og skipssikkerhetsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 16 om endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketryden) gjelder samordning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden. Lovendringen gjør at tillegget til uføres alderspensjon fra folketrygden blir trukket fra uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 17 om endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri) gir en uttrykkelig hjemmel for elektronisk lagring av biometri i Schengen-standardiserte oppholdskort, som skal erstatte dagens oppholdsetikett som limes inn i utlendingens reisedokument. Lovendringen gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 380/2008, som endrer rådsforordning (EF) nr. 1030/2002. Endringene inneholder bestemmelser om utstedelse av særskilte oppholdskort, hjemmel for opptak og lagring av biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) i oppholdskortet og hjemmel for å innhente biometrisk personinformasjon til kontroll av fremlagt oppholdskort. Det gis også en hjemmel for å gi forskrift om at oppholdskort kan benyttes for utlendinger omfattet av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen, og som har fått dokumentert sin oppholdsrett. For å motvirke misbruk av oppholdskortet, gis det en endring i straffebestemmelsen i § 108. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 18 om endringer i personopplysningsloven skal imøtekomme behovet for oppdatering av enkelte deler av personopplysningsloven i påvente av det videre revisjonsarbeidet i EU. Lovendringene tar sikte på å klargjøre rekkevidden av forholdet mellom personvernet og ytringsfriheten i tråd med Medieansvarsutvalgets utredning NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag. Videre innføres en særlig regel om beskyttelse av barns personvern, og det åpnes for at Datatilsynet skal kunne gjøre unntak fra konsesjonsplikten på skjønnsmessig grunnlag for behandling av personopplysninger som ikke representerer noen reell fare for personvernet. Videre endres regelverket for kameraovervåking, dels en oppdatering og modernisering av gjeldende regler og dels en innføring av enkelte nye bestemmelser. Loven trer i kraft straks.
  Les forarbeidene her.

 • Lov nr. 19 om endringer i lov 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner (avvikling av sivil verneplikt) er vedtatt fordi det er sterkt reduserte søkertall til tjenesten i tillegg til at det er godt rekrutteringstilfang i Forsvaret, slik at det ikke lenger er nødvendig å opprettholde den sivile verneplikten. Retten til å bli fritatt for militærtjeneste av overbevisningsgrunner videreføres. For å hindre misbruk av fritaksordningen, gis det åpninger for å innføre skjerpede fritaksprosedyrer. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 20 om endringer i svalbardmiljøloven inneholder en rekke justeringer for å presisere gjeldende rett, og det blir innført en forskriftshjemmel til å fastsette forbud mot bruk og transport av tungolje i territorialfarvannene rundt Svalbard. Det vil også bli krevet tillatelse for kultiveringstiltak på akvatiske og terrestre arter, og myndighet til å fastsette enkelte forskrifter om motorferdsel blir lagt til departementet. I tillegg blir krav til sikkerhet i forbindelse med isbjørn innført. Loven innfører også at Sysselmannen kan ilegge et overtredelsesgebyr for visse brudd på bestemmelsene i loven. Loven trer i kraft 1. juli 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 21 om endringer i skipssikkerhetsloven (gjennomføring av STCW-konvensjonens regler om hviletid) endrer § 24 i skipssikkerhetsloven. Endringene gjennomfører hviletidsbestemmelsene til sjøs, som ble endret av FNs sjøfartsorganisajon (IMO) i 2010. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.