Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 20. desember 2016

I statsråd 20. desember 2016 ble skatte- og avgiftslovendringene knyttet til statsbudsjettet for 2017 og seks andre lover sanksjonert.

Lovtidend    20. desember 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 20. desember 2016 nr. 104 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016  (helseforetakene) innebærer at arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Les forarbeidene her.

Lov 20. desember 2016 nr. 105 om endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.) innebærer en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet for stønadsmottakere under 30 år. Folketrygdloven endres ved å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde, satsen for rett til uføretrygd for personer med tidligere opptjening i folketrygden endres, samt at det foretas enkelte opprettinger og presiseringer. Lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten endres til å omfatte samboere. Les forarbeidene her. Prop 13 L.

Lov 20. desember 2016 nr. 106 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven) samler regelverket for representantene og opphever derfor lov 16. desember 2011 nr. 61 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og forskrift 8. desember 2011 nr. 1265 om godtgjørelse for stortingsrepresentanter. Les forarbeidene her.

Lov 20. desember 2016 nr. 107 om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova), lov 20. desember nr. 108 om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven), lov 20. desember 2016 nr. 109 om endring i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), lov 20. desember 2016 nr. 110 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven), lov 20. desember 2016 nr. 111 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven), lov 20. desember 2016 nr. 112 om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven), lov 20. desember 2016 nr. 113 om endring i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven), lov 20. desember 2016 nr. 114 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven), lov 20. desember 2016 nr. 115 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven), lov 20. desember 2016 nr. 116 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), lov 20. desember 2016 nr.  117 om endringer i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven, lov 20. desember 2016 nr. 118 om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven), lov 20. desember 2016 nr. 119 om endring i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven), lov 20. desember 2016 nr. 120 om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) og lov 20. desember 2016 nr. 121 om endring i lov 17. juni 2016 nr. 64 om åpenhet om eierskap i medier innebærer endringer i avgifts- og skattelovene i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Les forarbeidene her.

Lov 20. desember 2016 nr. 122 om endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel) innebærer at kommunene kan søke departementet om unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift for å kunne gjennomføre tidsavgrensede forsøk i introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Forsøkene kan være av pedagogisk, organisatorisk eller økonomisk art. Les forarbeidene her.

Lov 20. desember 2016 nr. 123 om endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) innebærer at lovens § 12 annet ledd oppheves, tiltakspenger som nyankomne innvandrere har rett til dersom de deltar i arbeidsmarkedstiltak som en del av sitt introduksjonsprogram skal ikke lenger tilfalle kommunen. Les forarbeidene her.

Lov 20. desember 2016 nr. 124 om endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) innebærer at Den norske kirke får tilskudd til pensjonspremie som de kirkelig ansatte har opptjent som arbeidstakere i staten og i tillegg et egenkapitaltilskudd. Les forarbeidene her.

Les statsrådslisten her.