Statsråd 20. januar 2012

I statsråd 20. januar 2012 ble ny arrestordrelov og lover inneholdende endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven, matrikkellova, tinglysingsloven og jernbaneloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    20. januar 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 20. januar 2012 ble ny arrestordrelov og lover inneholdende endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven, matrikkellova, tinglysingsloven og jernbaneloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

 • Lov nr. 4 om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) gjennomfører avtale 28. juni 2006 mellom Den europeiske unionen og Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane. Lova opphevar lov 3. mars 1961 nr. 1 om utlevering av lovbrytarar til Danmark, Finland, Island og Sverige og lov 19. september 2008 nr. 77 om pågriping og overlevering mellom dei nordiske statar på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre) Denne lova er ikkje i kraft. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) gir blant annet en uttrykkelig lovhjemmel for å kunne gjennomføre samtale med barn i utlendingssaker selv om foreldrene ikke samtykker, under forutsetningen at barnet selv ønsker en samtale og at det er nødvendig med en slik samtale for å ivareta barnets rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen art. 12 nr. 1 eller forvaltningsloven § 17 tredje ledd. Tilsvarende skal det kunne gjennomføres samtale med barnet uten at foreldrene tillates å være til stede. Loven trer i kraft 1. februar 2012. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) gjennomfører blant annet regler knyttet til problemstillinger rundt barn og straff, som kortere frist for overføring fra politiarrest for barn, kortere fremstillingsfrist for barn, plikter for politiet i forhold til kommunens barneverntjeneste som også får utvidete plikter i forhold til barnet, utvidet rett til offentlig oppnevnt forsvarer og strengere krav ved varetktsfengsling. I tillegg er det vedtatt ungdomsstraff som en ny straffereaksjon, dette er et alternativ til ubetinget fengsel. I tillegg er det vedtatt flere tiltak for å ivareta barn og unge i forhold til straff. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 7 om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. gir blant annet hjemmel for skattemyndigheten til melde opplysninger til matrikkelen som eiere av nærings- og boligeiendom i forbindelse med skatteligningen ønsker å kontrollere. I tillegg åpnes det for mer differensierte regler om utsatt oppmålingsforretning. Del II,III og IV trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 8 om endringer i jernbaneloven skal legge til rette for å etablere en klageordning for jernbanepassasjerer. Lovendringen utvider flyklagenemndas ansvar til i første omgang også å omfatte passasjerklager på jernbaneområdet. Les forarbeidene her.