Statsråd 20. mai 2011

I statsråd 20. mai 2011 ble det fastsatt forskrift om endringer i forskrifter vedrørende vegtrafikklovgivningen. Endringene trer i kraft 1. juli 2011. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    20. mai 2011    👤Knut Davidsen   

I statsråd 20. mai 2011 ble det fastsatt forskrift om endringer i forskrifter vedrørende vegtrafikklovgivningen. Endringene trer i kraft 1. juli 2011. Les statsrådslisten her.

I forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning økes antallet prikker fra to til tre, mens ”ferske førere” i prøvetiden på to år får dobbel prikkbelastning.

Det blir også innført nye forhold som gir prikker:

-         for liten minsteavstand,
-        
kjøring over midtfelt,
-        
kjøring med ulovlig trimmet motorsykkel og moped og
-        
unnlatt sikring av barn under 15 år.

Varsel om prikkbelastning vil bli gitt etter fire prikker mot seks i dag.

I forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker innføres regler om bøtleggelse for følgende nye forhold:

-         for kort avstand til forankjørende – kr 5200,
-        
kjøring over midtfelt med hel sperrelinje – kr 3200,
-        
unnlatt sikring av barn under 15 år – kr 2000.

I forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen oppheves bestemmelsene om gebyr for sikring av barn.