Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 20. mai 2016

I statsråd 20. mai 2016 ble endringer i psykisk helsevernloven og utlendingsloven sanksjonert og det ble fastsatt vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetene i Sør- og Nord-Trøndelag.

Lovtidend    20. mai 2016    👤Knut Davidsen

Lov 20. mai 2016 nr. 10 om endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet) gir hjemmel for å fastsette ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang, som skal gjelde for alle institusjoner for rusbehandling. I tillegg gir lovendringen klarere rammer for bruk av tiltak uten pasientens eller brukerens samtykke. Lovendringen gir også endringer i psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven knyttet til rusmiddeltesting. Les forarbeidene her.

Lov 20. mai 2016 nr. 11 om endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) innebærer at det fastsettes en særskilt bestemmelse om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (sikkerhetssaker) i lovens kapittel 14. Departementet kan ved endringen gi fullmakt til andre enn Utlendingsdirektoratet (UDI) til å treffe vedtak om bortvisning i sikkerhetssaker. I første rekke gis det vedtakskompetanse til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i hastesaker om bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Det er også rettstekniske endringer, det tydeliggjøres i lovens § 127 at det er politiet (og ikke UDI) som har kompetanse til å treffe beslutning om bruk av tvangsmidler. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

Vedtak om sammenslåing av fylkesmannsembetet i Sør-Trøndelag og fylkesmannsembetet i Nord-Trøndelag, sammenslåingen skal skje fra 1. januar 2018.

Les statsrådslisten her.