Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 20. mars 2015

I statsråd 20. mars 2015 ble endringer til motorferdselloven og studentsamskipnadsloven sanksjonert. Det ble også fastsatt ny akuttmedisinforskrift og ny EETS-forskrift (europeisk trafikantbetalingstjeneste).

Lovtidend    20. mars 2015    👤Knut Davidsen

Lov 20. mars 2015 nr. 13 om endring i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag retter opp en inkurie i midlertidig lov 9. februar 2015 nr. 11 om endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag. Alle sider av dagens forsøksordning med snøscooterkjøring ble ikke videreført ved den første endringsloven. Derfor er det nå vedtatt en bestemmelse som omfatter alle sider ved dagens forsøksordning med snøscooterkjøring og snøscooterløyper, samt sikre en videreføring av dette ut vintersesongen 2015. Vedtaket i lov 20. mars 2015 nr. 13 innebærer at første og annet ledd i § 4 b slås sammen. Les forarbeidene her.

Lov 20. mars 2015 nr. 14 om endringer i studentsamskipnadsloven opphever lovens § 6 syvende ledd. I bestemmelsen var det krav om at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krevde tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer. Bestemmelsen oppheves fordi den ikke tjente den hensikten den var tiltenkt. Studentenes medvirkning og styring av egen studentvelferd er et helt sentralt element i studentsamskipnadsordningen. Kravet om tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer i enkelte saker kunne derfor være med på å undergrave studentenes brukerstyring. Les forarbeidene her.

Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevakt, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) er vedtatt for å møte dagens krav og er basert på erfaringene man hadde med den tidligere forskriften. Den nye forskriften innebærer blant annet

  •  samhandling og samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak (RHF) for å sikre hensiktsmessig og koordinert innsats i de akuttmedisinske tjenestene
  • at kommuner og RHF kan inngå avtaler om bistand fra frivillige aktører (akutthjelpere)

  • strengere krav til kompetanse for personell i legevakt og på ambulansebil

  • kortere svartid for legevakt- og AMK-sentraler

  • krav til legevaktsentraler om å ha utstyr for lydopptak av viktige samtaler og om oppbevaring av lydopptak

  • at AMK-sentralene umiddelbart skal iverksette trippelvarsling ved behov for samtidig innsats fra flere nødetater og

  • at AMK-sentralene skal ha et system for å holde oversikt over den akuttmedisinske beredskapen i og utenfor eget ansvarsområde.

 Forskrift 20. mars 2015 nr. 230 om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling i vegnettet blir klargjort for å virke sammen med andre slike systemer i Europa. Forskriften er en del av grunnlaget for arbeidet med å få til en ordning med en felles-europeisk elektronisk trafikantbetalingstjeneste. En såkalt ”EETS-brikke” (European Electronic Toll Service) skal i framtiden kunne brukes i hele Europa. Denne brikken er foreløpig ikke utviklet ferdig. Det er såkalte EETS-utstedere som skal kunne utstede disse brikkene. Norske trafikanter vil kunne anskaffe seg en slik brikke for å kunne kjøre med denne brikken i hele Europa, mens utenlandske bilister vil kunne bruke sine EETS-brikker i Norge. Ordningen skal likevel være basert på frivillighet, slik at den derfor ikke vil få følger for dagens AutoPASS-brukere eller for bilister som ikke har brikke. EETS-forskriften inneholder flere bestemmelser om organisering og gjennomføring av en felles-europeisk trafikantbetalingstjeneste, også med en del krav og spesifikasjoner av mer teknisk art.     

Les statsrådslisten her.