Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 20. november 2015

I statsråd 20. november 2015 ble endringer til utlendingsloven sanksjonert, og det ble fastsatt dato for ikrafttredelse av § 3-5 i helse- og omsorgstjenesteloven og endringer i distriktsinndelingen m.v. i politi- og lensmannsetaten i forskrift om politidistrikt m.v.

Lovtidend    20. november 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 20. november 2015 nr. 94 om endringer i utlendingsloven (innstramninger) innebærer endringer på grunn av den historisk store tilstrømningen av flyktninger og migranter, og at svært mange personer søker asyl i Norge. Endringene vil samlet sett legge til rette for at asylsøkere hurtigere kan henvises tilbake til trygge tredjeland. Lovendringene oppheves fra og med 1. januar 2018, se lovens del III. Les forarbeidene her.

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. settes § 3-5 tredje ledd i kraft fra 1. januar 2016, se vedtak 20. november 2015 nr. 1334. Lovbestemmelsen ble også satt i kraft 13. november 2015 nr. 1268, men da uten dato.

Forskrift 20. november 2015 nr. 1331 om endringer i distriktsinndelingen m.v. i politi- og lensmannsetaten inneholder bestemmelser om nedleggelse, opprettelse og videreføring av politidistrikter, og skal tre i kraft 1. januar 2016.

Forskrift 20. november 2015 nr. 1332 om endringer i forskrift 17. desember 1999 nr. 1391 om politidistrikt, politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann oppdaterer innholdet i forhold til den nye politidistriktinndelingen. 

Det ble også fastsatt forskrift om garantipensjon – alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 20, denne vil bli kunngjort senere da redaksjonen i Norsk Lovtidend ikke har mottatt forskriften.

Les statsrådslisten her.