Statsråd 21. april 2006

I statsråd 21. april 2006 ble lov nr. 10 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. januar 2007.

Lovtidend    21. april 2006    👤Knut Davidsen   

Hovedinnholdet i loven er:

  • Endringer i folketrygdloven kapittel 14 av lovteknisk karakter.

  • Stønad ved fødsel og adopsjon skal hete foreldrepenger.

  • Svangerskapspenger gir opptjeningsrett til feriepenger tilsvarende sykepenger.

  • Etterlønn utbetalt som engangsbeløp gir opptjeningsrett til foreldrepenger.

  • Det er adgang til å ta fedrekvoten de første 6 ukene etter fødselen.

  • Unntak fra fedrekvoten skal bare gjelde sykdom.

  • Innføring av et ensartet sykdomsbegrep.

  • Ordningen for gradert uttak av foreldrepenger blir gjort mer fleksibel.


Loven ble fremmet til det forrige Storting i Ot.prp.nr.104 (2004-2005), men fordi den ikke ble behandlet da ble den fremmet på nytt i Ot.prp.nr.12 (2005-2006).