Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 21. april 2017

I statsråd 21. april 2017 ble endringer i passloven og ID-kortloven, naturskadeforsikringsloven, offentleglova og anskaffelsesloven sanksjonert og det ble fastsatt endringer i forskrift om miljørettet helsevern og i IHR-forskriften.

Lovtidend    21. april 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 21. april 2017 nr. 16 om endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter) skal gjøre det enklere å nekte å utstede eller tilbakekalle pass og ID-kort for personer der det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terror eller terrorrelaterte handlinger, eller å delta i militær virksomhet i væpnet konflikt i utlandet på rettsstridig måte. Endringene ene åpner også for å nekte å utstede eller tilbakekalle pass og ID-kort dersom det er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå brudd på bestemmelser i straffeloven §§ 101 til 107 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Det er fastsatt delt ikrafttredelse av endringsloven, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt resolusjonen, så den vil bli kunngjort senere. Les forarbeidene her.

Lov 21. april 2017 nr. 17 om endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade) innebærer rett til erstatning for tap av tomt og bygninger der et brannforsikret bolighus eller fritidshus er skadet ved en naturulykke, og kommunen ikke gir tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade. Naturskadeforsikringsordningen er i dag primært innrettet med tanke på gjenoppbygging på skadestedet. Formålet med lovendringen er å ivareta på en bedre måte de skadelidte som ikke kan gjenoppbygge på skadestedet, men som må etablere seg i en ny bolig eller fritidsbolig. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018. Les forarbeidene her.

Lov 21. april 2017 nr. 18 om endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil) gjelder retting av feil i offentleglova og anskaffelsesloven. Les forarbeidene her.

Forskrift 21. april 2017 nr. 482 om endring i forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern og forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften). Endringen i forskrift om miljørettet helsevern gir Folkehelseinstituttet, med hjemmel i helseberedskapsloven § 2-4 om beredskapsregistre, mulighet til å oppbevare og og behandle helseopplysninger i sitt arbeid med å håndtere helsetrussel, herunder arbeid med et beredskapsregister og å vurdere viderevarsling til WHO eller EU. Endringen i IHR-forskriften gir med hjemmel i folkehelseloven § 29 fører av skip eller luftfartøy utvidet varslingsplikt for alvorlige hendelser.

Les statsrådslisten her.