Statsråd 21. desember 2005

I statsråd 21. desember 2005 ble det sanksjonert 17 lover, nye lover om Statens pensjonsfond, om obligatorisk tjenestepensjon og om kosmetikk og kroppspleieprodukter, 11 endringslover, lov oppløsning av stamhuset Ekeberg og opphevelse av løsgjengerloven og embets- og tjenestemannsloven fra 2005.

Lovtidend    22. desember 2005    👤Knut Davidsen

 • Lov 21. desember 2005 nr. 120 om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 121 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 122 om endringer i kontantstøtteloven mv. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 125 om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut). Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova). Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 127 om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 128 om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard. Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 129 om oppløsning av stamhuset Ekeberg. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 130 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover. Endringen av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansieringsinstitusjoner § 2-22 første ledd i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser § 62 nr. 5 trer i kraft straks. Avsnitt IV, endringen i lov 22. mai Lagtingets vedtak 20. desember 2005 til 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 101 i avsnitt V, avsnitt VI og avsnitt XIV trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.). Del II-VI, VII § 102 nr. 1, VIII og del I, med unntak for opphevingen av løsgjengerloven § 11 og lov 20. mai 2005 nr. 28 § 102 nr. 1-3 og 7 trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 132 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 133 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 134 om endringer i introduksjonsloven. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 135 om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.
 • Lov 21. desember 2005 nr. 136 om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv. Loven trer i kraft 1. januar 2006. Les forarbeidene her.