Statsråd 21. januar 2011

I statsråd 21. januar 2011 ble lov nr. 3 om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen og lov nr. 4 om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    21. januar 2011    👤Knut Davidsen

I statsråd 21. januar 2011 ble lov nr. 3 om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen og lov nr. 4 om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 3 om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen presiserer at myndighet som etter lovens § 6 og § 8 er lagt til Stortinget, men i praksis har vært utøvd av Stortingets presidentskap, skal tilligge presidentskapet. Les forarbeidene til loven her.
     
  • Lov nr. 4 om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova forenklar blant anna signeringskrava ved endring av adresse- og kontaktdata og legg til rette for at fullmakta til å signere meldinga elektronisk kan delegerast til ein fysisk person føretaket peikar ut ved hjelp av administratorrettane i Altinn. Personkretsen som har meldeplikt og rett til å signere både papirmeldingar og elektroniske meldingar til Einingsregisteret vert òg utvida. Lova vert sett i kraft 1. februar 2011. Les forarbeida til lova her.