Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 21. mars 2014

I statsråd 21. mars 2014 ble lov om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) og lov om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger sanksjonert.

Lovtidend    21. mars 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 21. mars 2014 nr. 7 om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) gjev Kongen heimel i forskrift til å bestemme kva for institusjonar under den kommunale helse- og omsorgstenesta som skal vere omfatta av pasientskadelova. Alle institusjonar etter helse- og omsorgstenestelova, også barnebustader, rusinstitusjonar og aldersheimar, skal no reknast som institusjon etter pasientskadelova. Les forarbeida her .   

Lov 21. mars 2014 nr. 8 om endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger utvider muligheten til å bruke andre flagg enn de som er tillatt i dag. Ved større arrangementer, for eksempel innen idrett, skal det etter lovendringen være mulig å bruke klubbflagg, organisasjonsflagg eller lignende på frittstående kommunale flaggstenger. Endringene er en stadfestelse av dagens praksis. Loven trer i kraft straks. Lovforslaget var et representantforslag, se forarbeidene her .