Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Statsråd 21. oktober 2016

I statsråd 21. oktober 2016 ble endringslov til bustøttelova sanksjonert og det ble vedtatt ikrafttredelse av endring til skatteloven. I tillegg til statsrådssakene trer endringene i utlendingsloven § 66 og § 108 i kraft i dag.

Lovtidend    21. oktober 2016    👤Knut Davidsen

Lov 21. oktober 2016 nr. 82  om endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) utvidar tilgangen til å gje bustøtte på individuelt grunnlag til flyktningar og andre vanskelegstilte som bur i bukollektiv.Endringa skal sørgje for ei god og fleksibel ordning for bustøtte som bidreg til at fleire kan få ein eigna bustad. Ved å utvide moglegheita for å gje bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv kan ein busetje flyktningar og andre som treng ein bustad, raskt. Les forarbeida her.

I lov 19. juni 2015 nr. 52 om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) settes del IV       § 14-71 første ledd ikraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Les statsrådslisten her.

Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og dere opphold her (utlendingsloven) ble vedtatt ved lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramminger II) og innebærer en rekke innstramminger som følge av utviklingen i migrasjonsbildet. Endringene i § 66 og § 108 gjelder henvisning til lovens § 90 sjette ledd.