Statsråd 21. september 2012

I statsråd 21. september 2012 ble lov nr. 66 om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    21. september 2012    👤Knut Davidsen   

I statsråd 21. september 2012 ble lov nr. 66 om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lov nr. 66 om endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven innførar folkerettens regler om urfolk og minoriteter, det vert innført ein rett til fiske av torsk, hyse og sei for alle som bur i Finnmark, Nord-Troms og dei område med sjøsamisk innslag i resten av Troms og Nordland som Kongen fastset. Det vert og etablert ei fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og Nordland og vert lagt opp til ein eigen prosess for å få på plass ein rammeavtale mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget om konsultasjonar som gjeld fiskerispørsmål. Krav om anerkjenning av eksisterande rettar til fiskeplassar kan leggjast fram for Finnmarkskommisjonen. Les forarbeida her.