Grunnloven

Statsråd 22. april 2016

I statsråd 22. april 2016 ble Stortingets vedtak om endringer i Grunnloven § 49 kunngjort, og endringer i vergemålsloven, kommuneloven og universitets- og høyskoleloven ble sanksjonert. I tillegg ble valgdagen for stortings- og sametingsvalg i 2017 bestemt.

Lovtidend    22. april 2016    👤Knut Davidsen

Stortingets vedtak 31. mars 2016 om endringer i Grunnlovens § 49, der det er blitt tilføyd et nytt annet ledd, er et resultat av tre grunnlovsforslag om grunnlovfesting av lokaldemokratiet/kommunalt selvstyre. Samtlige forslag viste til at Norge med Stortingets enstemmige samtykke 26. mai 1989 ratifiserte Europarådets charter om lokalt selvstyre. Det ble ikke tatt noe forbehold ved ratifiseringen, og Norge forpliktet seg derfor til å grunnlovfeste prinsippet om lokalt selvstyre. Les innstillingen her.

Lov 22. april 2016 nr. 3 om endringer i vergemålsloven m.m. innebærer endringer i vergemålsloven som en følge av at fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder er vedtatt sammenslått fra 1. januar 2016. Samtidig rettes feil og inkurier i 26 andre lover. Loven trer i kraft straks, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt ikrafttredelsesvedtaket. Les forarbeidene her.

Lov 22. april 2016 nr. 4 om endringar i kommuneloven mv. (avvikling av samkommunemodellen) opphever tilgangen til å opprette samkommunar så raskt som mogleg. Eksisterande samkommunar må vere avvikla seinast 1. januar 2020. Dei lovføresegnene i kommuneloven og særlovgivninga som handlar om samkommunen, vil halde fram med å gjelde for dei eksisterande samkommunesamarbeida fram til avviklinga er gjennomført. Ein del av lova vert satt i kraft 25. april 2016. Les forarbeida her.

Lov 22. april 2016 nr. 5 om endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.) innebærer at lovens normalmodell for styring og ledelse ved statlige høyere utdanningsinstitusjoner skal være ansatt rektor og ekstern styreleder. Det vil fortsatt være anledning for styrene til å bestemme at institusjonen skal ha valgt rektor som styrets leder. Institusjoner som i dag har valgt rektor som styrets leder kan fortsette med dette dersom et flertall av styrets medlemmer ønsker dette. Loven trer i kraft 1. juni 2016, men redaksjonen i Norsk Lovtidend har ikke mottatt ikrafttredelsesvedtaket. Les forarbeidene her.

Les vedtaket om fastsetting av valgdag for stortingsvalget og sametingsvalget 2017.


Les statsrådslisten her.